WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

Lista załączników

BCK-001-01(5) Zgłoszenie pochówku
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2017-10-18
BCK-002-01(5) Zgłoszenie wykonywania czynności ekshumacyjnych
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2017-10-20
BCK-003-01(5) wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok / prochów do Kalisza
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2017-10-20
BR-001-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wydział: BR Biuro Rewitalizacji
Dodany: 2016-09-08
BSR-008-04(3) Świadczenie rodzicielskie
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-009-11(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-009-12(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) -
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-009-13(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-01-27(5) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-01-28(5) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-01-29(5) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-01-31(5) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-01-32(5) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-01-33(5) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-01-34(5) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-02-15(4) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-02-16(4) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-02-17(4) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-02-19(4) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-03-04(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-03-05(3) upoważnienie do doniesienia wniosku
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-04-07(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-04-08(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-04-09(3) oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-05-18(4) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-07
BSR-05-19(4) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-07
BSR-05-20(4) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-07
BSR-05-22(4) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-07
BSR-05-23(4) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-07
BSR-05-24(4) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-07
BSR-06-09(14) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-06-17(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-06-18(3) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-06-19(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-06-21(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
BSR-06-22(3) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2018-09-06
KRM-001-01(3) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-06-10
KRM-001-02(3) Lista osób popierających ławnika
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-06-10
KRM-001-03(3) Oświadczenie o postępowaniu
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-06-10
KRM-001-04(3) Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-06-10
KRM-001-05(3) Zapytanie do KRK
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2019-06-10
USC-11-01(13) Wniosek o wydanie odpisu.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2019-01-15
USC-12-02(6) Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2019-01-15
USC-12-03(6) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2019-01-15
USC-13-01(9) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) formularz.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2019-01-15
USC-14-01(9) Wniosek o uzupełnienie.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2019-01-15
USC-15-01(5) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2019-01-15
WBUA-01-01(25) Wniosek o pozwolenie na budowę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-02(25) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-03(25) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-04(24) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-01-05(20) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-02-01(22) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-02-02(22) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-03-01(23) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-03-02(23) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-03-03(22) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-03-04(19) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-01(24) Zgłoszenie budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-02(24) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-03(22) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-04(22) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-05(21) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-04-06(20) Informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-05-02(20) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-06-02(18) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-07-01(20) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-08-01(22) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-09-01(21) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WBUA-10-02(20) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2019-06-13
WE-01-01(5) Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2018-09-11
WE-02-01(4) Wniosek o przyznanie zasiłku.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2018-09-11
WE-03-01(9) WZÓR zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2018-07-17
WE-03-02(9) WZÓR wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2018-07-17
WE-04-01(7) WZÓR wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2019-05-28
WE-04-02(7) WZÓR zaświadczenia dyrektora szkoły.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2019-05-28
WE-05-01(5) WZÓR podania o wydanie skierowania.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2018-07-12
WE-09-01(9) WZÓR wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2018-07-17
WF-01-04(1) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-02-02(5) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-03-04(1) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-04-01(20) Druk deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-04-02(20) Załącznik do deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-04-03(20) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-04-04(14) Druk deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-04-05(14) Załącznik do deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-04-06(14) Druk deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-04-07(14) Załącznik do deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-04-08(2) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-04-09(2) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-05-01(24) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-02(24) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-03(24) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-04(24) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-05(24) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-08(24) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-09(24) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-05-6(24) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-06-01(30) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do 2015 roku.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-06-02(30) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-06-03(30) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-06-04(30) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-06-06(22) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-06-07(22) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-06-08(22) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-06-09(9) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2018 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-07-01(26) Informacja o gruntach do 2015 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-07-02(26) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-07-03(26) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-07-04(26) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-07-06(20) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-07-07(20) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-07-08(20) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-07-09(8) Informacja o gruntach na 2018 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-08-01(24) Informacja o lasach do 2015 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-08-02(24) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-08-03(24) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-08-05(19) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-08-06(19) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-08-07(19) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 / 2017 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-08-08(8) Informacja o lasach na 2018 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-06
WF-09-01(24) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2013-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-09-01(24) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2013-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-09-03(17) Deklaraca na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-09-04(17) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-09-07(6) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-09-08(6) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-10-01(24) Deklaracja na podatek rolny za lata 2013-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-10-01(24) Deklaracja na podatek rolny za lata 2013-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-10-03(18) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-10-04(18) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-10-07(7) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-10-08(7) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-11-01(22) Deklaracja na podatek leśny za lata 2013-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-11-01(22) Deklaracja na podatek leśny za lata 2013-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-11-03(16) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-11-04(16) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-11-07(6) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-11-08(6) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-12-03(3) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-05-31
WF-13-01(29) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WF-13-01(29) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2019-06-03
WGK-01-01(12) Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-21
WGK-015-01(11) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-21
WGK-02-01(14) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-21
WGK-03-01(14) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-02(14) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-03(14) Wytyczne techniczne - geod. inw. obiektów budowlanych, aktualizacja GESUT
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-04(14) Wytyczne techniczne - mapa do celów projektowych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-05(14) Wytyczne techniczne - mapa z proj. podziału, inna mapa do celów prawnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-06(14) Spis dokumentów operatu technicznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-07(14) Sprawozdanie techniczne
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-10(14) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-11(14) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-12(14) Informacja do ww. umowy
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-13(13) Zgłoszenie prac kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-03-14(13) Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-05-04(11) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-08-02(7) Wniosek o skoordynowanie usytowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-24
WGK-11-01(10) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2019-06-18
WGM-01-01(14) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości (kupno, zamiana).
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-02-01(13) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-03-01(13) Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-04-01(11) Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie)
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-05-01(13) Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-06-01(14) Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-06-02(14) Wniosek o przekształcenie ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-06-06(11) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-07-01(14) Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-08-01(10) Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działek budowlanych w użytkowanie wieczyste.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-09-01(11) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-09-02(11) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-09-04(8) Formularz informacji przedstawianych przy ubiegania się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-10-01(13) Wniosek o udzielenie 50 procent bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla gruntów przeznaczonych albo wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-10-02(13) Wniosek o udzielenie 50 procent bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla właściciela lokalu mieszkalnego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-10-05(10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-11-01(13) Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-12-01(13) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-17
WGM-12-01(9) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-03-16
WGM-13-01(10) Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-01
WGM-14-01(13) Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-07
WGM-14-03(13) Informacja dla najemców zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-08-07
WGOŚ-020-02(1) Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-021-01(1)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-021-02(1)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-03-05(1) Wniosek o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-05-03(2) Zawartość wniosku o uzyskanie pozwolenia.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-05-04(2) Zawartość wniosku zgłoszenia instalacji.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-06-22(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-11-27
WGOŚ-06-23(1) Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-11-27
WGOŚ-06-24(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-11-27
WGOŚ-06-25(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-11-27
WGOŚ-07-02(1) Zarartość wniosku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-09-04(1)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-30
WGOŚ-10-10(2) Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-30
WGOŚ-10-11(2) Wniosek o wpis do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory podlegających ograniczeniom handlu nimi
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-30
WGOŚ-10-12(2) Wniosek o wykreślenie z rejestru gatunków dzikiej fauny i flory podlegających ograniczeniom handlu nimi
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-30
WGOŚ-10-13(2) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-30
WGOŚ-12-07(1) OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-12-08(1) WNIOSEK O POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-13-11(1) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-13-12(1) Oświadczenie o gruntach rolnych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-13-13(1) Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-13-14(1) Informacje przedstawione przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-13-15(1) Poświadczenie dzierżawy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-13-16(1) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-14-03(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-14-04(1) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WGOŚ-16-05(1) Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ew. sprzętu
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-21-03(1) zawartość_wniosku_o_wpis_do_rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-07-26
WKST-01-05(6) Zgłoszenie do ewidencji Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-01-06(6) Opis obiektu
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-04-04(5) Wniosek o udzielenie dotacji
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-10-01(4) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-11-01(4) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-12-01(3) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-13-01(5) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-16-01(9) Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WSO-01-01(19) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-01-03(12) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-02-01(19) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-02-03(12) Pełonom
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-03-01(19) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-03-03(12)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-04-01(19) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-04-03(13)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-05-03(18) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-05-04(12)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-059-01(10) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-24
WSO-059-02(10) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-24
WSO-059-03(3) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-24
WSO-06-01(17) Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-06-03(16) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-060-01(4) wniosek rejestracja/wyrejestrowanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-060-02(4) pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-061-01(4) wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-062-01(1)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-10-04
WSO-063-01(1)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-10-04
WSO-064-01(1)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-10-04
WSO-065-01(1) Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-08
WSO-065-02(1) Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-08
WSO-065-03(1) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-08
WSO-07-01(18) Wniosek o wtórnik karty pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-07-02(17) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-08-01(18) Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-08-02(17) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-10-01(16) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-10-03(15) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-12-01(18) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-12-02(17) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-13-01(16) Wniosek zgłoszenia sprzedaży, darowizny pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-13-02(15) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-14-01(17) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-14-02(16) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-15-01(18) Wniosek o zmianach konstrukcyjnych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-16-01(17) Wniosek - wpis lub wykreślenioe adnotacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-17-01(15) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-17-03(4) wniosek wpis, wykreślenie adnotacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-18-01(16) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-18-03(11)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-19-01(18) wniosek zmiana
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-19-02(17) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-20-01(17) Wymiana dowodu rejestracyjnego-brak miejsca
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-20-03(16) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-21-03(16) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-21-04(11) wniosek-wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-22-01(17) Wniosek - wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-26
WSO-22-03(16) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-26
WSO-23-01(18) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-20
WSO-25-01(23) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-20
WSO-26-01(23) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-20
WSO-27-01(23) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-20
WSO-28-01(23) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-20
WSO-29-01(23) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-20
WSO-30-01(13) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-20
WSO-36-02(5) WSO-36-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-09-25
WSO-37-02(6) WSO-37-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-25
WSO-38-02(5) WSO-38-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-09-25
WSO-39-01(14) Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-04
WSO-39-02(3) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-04
WSO-40-01(10) Formularz zgłoszenia utraty uszkodzenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-08
WSO-40-02(3) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-08
WSO-41-01(15) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-41-02(15) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-41-03(15) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-41-04(15) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-41-05(14) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-41-06(14) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-41-07(9) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-41-08(3) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-42-01(20) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-42-02(13) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-42-03(4) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-07-25
WSO-43-01(18) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-02-26
WSO-43-02(5) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-02-26
WSO-44-01(4) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2018-11-08
WSO-45-03(17) Wniosek - wpis do rejestru wyborców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-13
WSO-45-04(17) Deklaracja - wpis do rejestru wyborców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-13
WSO-45-08(4) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-03-13
WSO-52-02(5) wniosek na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSO-53-02(3) wniosek o zezwolenie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSO-54-03(11) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSO-54-04(1) oświadczenie instruktora o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSO-55-03(3) wniosek o wydanie uprawnień diagnosty
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSO-56-06(2) wniosek o wpis do rejestru skp
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSO-56-08(1) oświadczenie przedsiębiorcy SKP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSO-57-03(1) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2019-04-08
WSR-001-01(1)
Wydział: WSR Wydział Strategii i Rozwoju
Dodany: 2018-06-14
WSSM-01-01(10) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-28
WSSM-01-02(10) Zaświadczenie o uzyskanych dochodach
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-28
WSSM-01-03(10) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-28
WSSM-01-04(10) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-28
WSSM-01-05(10) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-28
WSSM-01-06(2) Oświadczenie RODO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-28
WSSM-02-03(10) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-02-07(2) Wniosek o przydział lokalu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-023-01(7) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-02(6) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-03(6) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-04(6) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-023-06(4) załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlenia karty elektronicznej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-16
WSSM-024-02(2) formularz aktualizacyjny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-025-01(10) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-026-03(2) wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-027-01(10) Wniosek o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-028-01(5) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-029-02(2) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-03-02(11) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-030-01(4) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-05-28
WSSM-04-02(9) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-06-03(2) Wniosek o dobrowolną zamianę mieszkań między najemcami
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-07-03(6) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-07-07(2) Wniosek o zamianę z urzędu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-09-08(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-09-09(1) oświadczenie
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2018-07-24
WSSM-10-03(2) wniosek o najem części lokalu zwolnionego przez innego najemcę
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-11-02(8) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-13-01(10) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20
WSSM-14-02(2) wniosek o otrzyamanie lokalu socjalnego z tytułu orzeczonego wyroku sądowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-16-03(13)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-16-06(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-19
WSSM-18-05(12) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-03-20