WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

Lista załączników

BR-001-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wydział: -BR Biuro Rewitalizacji
Dodany: 2016-09-08
BCK-002-01(8) Zgłoszenie wykonywania czynności ekshumacyjnych
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2021-06-18
BCK-001-01(8) Zgłoszenie pochówku
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2021-06-18
BCK-003-01(9) wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok / prochów do Kalisza
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2021-06-18
BSR-06-09(21) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-009-11(9) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-27(11) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-28(11) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-29(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-31(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-33(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-34(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-15(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-16(10) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-17(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-19(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-04(8) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-04-07(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-05(8) upoważnienie do doniesienia wniosku
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-04-09(10) oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-17(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-18(10) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-19(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-21(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-008-04(9) Świadczenie rodzicielskie
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-18(11) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-19(11) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-23(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-24(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-009-15(6) załącznik do wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-20(4) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-35(4) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-06(3) Oświadczenie dotyczące dodatku pielęgnacyjnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-012-01(1) wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-14
BSR-01-36(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD DNIA 01.11.2021 DO DNIA 31.10.2022
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-23(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD DNIA 01.11.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-21(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NA OKRES OD 01.11.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
KRM-001-01(6) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
KRM-001-02(6) Lista osób popierających ławnika
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
KRM-001-03(6) Oświadczenie o postępowaniu
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
KRM-001-04(6) Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
KRM-001-05(6) Zapytanie do KRK
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miasta
Dodany: 2021-09-29
USC-14-01(14) Wniosek o uzupełnienie.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-13-01(14) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) formularz.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-11-01(17) Wniosek o wydanie odpisu.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-15-01(9) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-05-28
USC-12-02(10) Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-12-03(10) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-09-17
USC-019-01(1) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2021-10-19
WBUA-07-01(27) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-30
WBUA-09-01(29) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-10
WBUA-02-02(35) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-07-05
WBUA-02-01(35) WNIOSEK o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-07-05
WBUA-03-02(35) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-10
WBUA-04-02(40) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-04-01(40) ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-01-03(39) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-03-01(35) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-10
WBUA-01-04(38) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-03-03(34) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-10
WBUA-05-02(28) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-30
WBUA-06-02(25) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-30
WBUA-08-01(28) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-10-02(27) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-04-04(38) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-04-05(37) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-04-07(11) WNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-04-08(11) ZGŁOSZENIE rozbiórki (PB-4)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-04-09(10) ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-01-09(6) WNIOSEK o pozwolenie na budowę (PB-1)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-01-10(6) OŚWIADCZENIE oposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-04-10(5) ZGŁOSZENIE budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-01-11(2) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-02-03(1) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-07-05
WBUA-03-05(1) Załącznik do wniosków - 1
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-10
WBUA-04-11(2) Załącznik do wniosków - 2
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-19
WBUA-01-12(1) WnioseK o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-01-13(1) WnioseK o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) podstawa
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-01-14(1) wnioseK o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (PB-13)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-01-15(1) WNIOSEK o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-06-07
WBUA-011-01(1) wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2021-08-23
WE-02-01(5) Wniosek o przyznanie zasiłku.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2021-07-01
WE-03-01(12) WZÓR zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2021-07-02
WE-03-02(12) WZÓR wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2021-07-02
WE-04-02(10) WZÓR zaświadczenia dyrektora szkoły.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2021-05-20
WE-05-01(8) WZÓR podania o wydanie skierowania.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2021-07-02
WE-09-01(12) WZÓR wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2021-07-02
WE-01-01(6) Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2021-07-01
WE-04-01(10) WZÓR wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2021-05-20
WF-05-01(34) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-05-02(34) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-05-03(34) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-05-05(34) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-05-08(34) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-06-02(42) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-06-03(42) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-06-04(42) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-07-02(37) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-07-03(37) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-07-04(37) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-08-02(34) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-08-03(34) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-05-04(34) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-05-6(34) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-05-09(34) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-04-03(32) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-13-01(38) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-13-01(38) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-04-04(26) Druk deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-04-05(26) Załącznik do deklaracji obowiązujący na lata 2016-2018
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-09-03(29) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-09-04(29) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-10-03(29) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-10-04(29) Deklaracja na podatek rolny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-11-03(26) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-11-04(26) Deklaracja na podatek leśny za lata 2016-2017
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-10-07(18) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-10-08(18) Deklaracja na podatek rolny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-09-07(18) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-09-08(18) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-11-07(16) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-11-08(16) Deklaracja na podatek leśny na rok 2018 i na rok 2019
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-02-02(16) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-12-03(9) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-04-08(14) Druk deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-04-09(14) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2019 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-01-04(7) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-03-04(9) Wniosek o ZAS-W, S, Z, P, HZ, HZU
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-09-09(12) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-09-10(12) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-09-11(12) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-10-09(11) Deklaracja na podatek rolny (DR-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-10-10(11) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-10-11(11) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-11-09(10) Deklaracja na podatek leśny (DL-1), obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-11-10(10) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-11-11(10) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-06-10(12) IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-06-11(12) ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-06-12(12) ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-06-13(12) ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-07-10(11) IR-1 (1) Informacja o gruntach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-07-11(11) ZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-07-12(11) ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-07-13(11) ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-08-09(10) ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-08-10(10) IL-1 (1) Informacja o lasach
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-08-11(10) ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-08-12(10) ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-09-20
WF-04-10(9) Oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania – pobytu stałego
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-13-07(4) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WF-13-08(4) Druk deklaracji od 2021 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2021-10-26
WGK-02-01(20) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-30
WGK-03-10(20) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-03-01(20) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-03-02(20) Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-03-11(20) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-11-01(15) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-05-12
WGK-05-04(16) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-06-16
WGK-03-13(19) Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzpełniające
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-18
WGK-015-02(4) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-08-03
WGK-01-02(4) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-06-15
WGK-08-03(2) WNIOSEK o utworzenie dostępu i założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Projektant
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-01-14
WGK-08-04(2) Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant drogą elektroniczną
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-01-14
WGK-08-05(2) WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-01-14
WGK-01-03(2) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2021-06-15
WGM-12-01(16) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-01-01(16) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości (kupno, zamiana).
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-02-01(15) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-05-01(15) Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-06-02(18) Wniosek o przekształcenie ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-06
WGM-06-01(18) Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-06
WGM-07-01(17) Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-09-01(14) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-06
WGM-09-02(14) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-06
WGM-13-01(12) Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-11-01(16) Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-14-01(16) Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-14-03(16) Informacja dla najemców zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-01
WGM-04-01(15) Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie)
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-02
WGM-06-06(15) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-06
WGM-09-04(11) Formularz informacji przedstawianych przy ubiegania się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2021-07-06
WGM-12-01(9) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2018-03-16
WGOŚ-021-01(3)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-021-02(3)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-07-02(4) Zarartość wniosku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-14-03(3) Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-14-04(3) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-21-03(4) zawartość_wniosku_o_wpis_do_rejestru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-16
WGOŚ-09-04(4)
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-13-17(2) Wzór_wniosku_akcyza_2019
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-18(2) 2. Oświadczenie_o_gruntach_rolnych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-19(2) 3. Oświadczenie_o_prowadzeniu_działalności
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-20(2) 4. Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie liub wybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-21(2) 5. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-13-22(2) 6. Poświadczenie_dzierżawy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-21-04(3) Urząd Miasta Kalisza – karta usługi publicznej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-16
WGOŚ-15-01(1) Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-12-09(2) wnioske o poświadczenie oswiadczenia
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-12-10(2) oswiadczenie o prowadzeniu gospodarswa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-022-02(2) Ząswiadczenie dotyczące objecia uproszczonym planem lasu
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2020-05-13
WGOŚ-05-05(1) karta powietrza
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-05-07
WGOŚ-05-06(1) Wniosek zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-05-07
WGOŚ-020-04(1) Wniosek na odrolnienie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-01
WGOŚ-05-07(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-05-07
WGOŚ-09-06(1) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-09-07(1) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-19-01(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-28
WGOŚ-20-01(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-08-28
WGOŚ-21-05(2) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-16
WGOŚ-07-03(1) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-12-11(1) Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o istnieniu gospodarstwa rolnego
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2018-02-15
WGOŚ-14-05(1) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-26
WGOŚ-18-01(1) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-020-05(1) Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-01
WGOŚ-021-03(1) Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kalisza.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2019-11-27
WGOŚ-022-03(1) Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia uproszczonym planem urządzenia lasu.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2020-05-13
WGOŚ-06-29(1) zawartość wniosku na wytwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-30(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-31(1) zawartość wniosku na przetwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-32(1) zawartość wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-06-33(1) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-06-30
WGOŚ-16-07(1) wniosek o rezerwację numeru
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-08(1) wniosek o rezerwacje jednostki
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-09(1) oswiadczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-10(1) dane jednostki
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-11(1) oświadczenie -pouczenie
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-12(1) dane jednostki rejestracja
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-13(1) dane jednostki rezygnacja
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-14(1) armator
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-15(1) własciciel
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-16(1) wnioskujacy
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-16-17(1) przetwarzanie danych osobowych
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-12
WGOŚ-024-01(1) Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw budynki i lokale mieszkalne
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-14
WGOŚ-024-02(1) Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw budynki i lokale niemieszkalne
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-14
WGOŚ-03-08(1) dzielanie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-14
WGOŚ-10-18(1) zgłoszenie wycinki drzewa
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-16
WGOŚ-10-19(1) o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-16
WGOŚ-10-20(1) Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
Wydział: WGOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dodany: 2021-07-16
WKST-10-01(7) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-11-01(7) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2019-08-21
WKST-12-01(5) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2018-07-23
WKST-13-01(6) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-03-17
WKST-16-01(11) Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-01-05(7) Zgłoszenie do ewidencji Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-30
WKST-01-06(7) Opis obiektu
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-30
WKST-017-01(3) wniosek o przyznanie dorocznej nagrody
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-30
WKST-017-02(3) wniosek o przyznanie honorowego tytułu "Mecenas Kultury"
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-30
WKST-04-06(2) wniosek o udzielenie dotacji
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-07(2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-08(2) Oświadczenie de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-09(2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-10(2) Oświadczenie dla wszystkich podmiotów, dla których dotacja będzie stanowić pomoc de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WKST-04-11(2) oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2021-07-20
WO-03-01(6) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WO Wydział Organizacyjny
Dodany: 2021-06-17
WSR-001-01(1)
Wydział: WRM Wydział Rozwoju Miasta
Dodany: 2018-06-14
WSO-06-01(24) Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-07-01(25) Wniosek o wtórnik karty pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-08-01(25) Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-10-01(23) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-14-01(24) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-15-01(25) Wniosek o zmianach konstrukcyjnych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-16-01(24) Wniosek - wpis lub wykreślenioe adnotacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-18-01(23) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-19-01(25) wniosek zmiana
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-20-01(24) Wymiana dowodu rejestracyjnego-brak miejsca
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-22-01(24) Wniosek - wydanie wtórnika dokumentu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-23-01(21) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-09
WSO-25-01(29) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-09
WSO-26-01(29) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-09
WSO-27-01(29) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-09
WSO-28-01(29) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-09
WSO-29-01(28) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-09
WSO-39-01(20) Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-41-01(25) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-41-02(25) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-41-03(25) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-41-04(25) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-42-01(30) Wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-43-01(27) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-07-02(24) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-08-02(24) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-06-03(23) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-10-03(22) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-12-02(25) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-13-02(22) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-14-02(23) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-17-01(22) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-19-02(24) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-20-03(23) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-21-03(23) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-22-03(23) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-45-03(22) Wniosek o wpis do rejestru/pisemna deklaracja/RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-41-05(24) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-41-06(24) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-40-01(16) Formularz zgłoszenia utraty uszkodzenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-30-01(19) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-09
WSO-41-07(19) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-42-02(23) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-01-03(22) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-02-03(21) Pełonom
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-03-03(20)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-05-04(20)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-04-03(21)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-21-04(18) wniosek-wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-18-03(18)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-059-01(15) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-059-02(15) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-36-02(10) WSO-36-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-38-02(9) WSO-38-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-37-02(9) WSO-37-01
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-17-03(11) wniosek wpis, wykreślenie adnotacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-060-02(13) pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-39-02(9) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-40-02(9) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-059-03(8) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-41-08(13) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-42-03(14) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-43-02(14) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-10-11
WSO-44-01(9) Klauzula informacyjna RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-52-02(7) wniosek na nabicie numeru nadwozia, podwozia, ramy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-53-02(5) wniosek o zezwolenie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-55-03(5) wniosek o wydanie uprawnień diagnosty
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-21
WSO-061-01(7) wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-062-01(3) Wniosek o udostepnienie rejestru
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-09-22
WSO-063-01(3)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-10-07
WSO-064-01(3) Oświadczenie o rezygnacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-03-31
WSO-065-01(3) Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-065-02(3) Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-065-03(3) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-57-03(2) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-21
WSO-54-04(3) oświadczenie instruktora o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-21
WSO-066-01(9) wniosek
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-066-02(9) oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-13-03(5) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-01-04(8) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-02-04(7) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-03-04(6) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-04-04(6) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-05-05(6) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-060-03(7) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-12-03(6) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-13-04(5) WNIOSEK
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-39-03(4) Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-067-01(3) Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-062-02(2) Informacja RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2020-09-22
WSO-064-02(2) RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-03-31
WSO-068-01(3) Wniosek o nadanie nr ,,PESEL"
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-068-02(3) Klauzula RODO
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-20
WSO-01-05(5) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-02-05(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-03-05(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-04-05(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-05-06(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-06-04(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-066-03(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-07-03(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-08-03(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-10-04(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-12-04(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-13-05(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-14-03(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-15-02(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-16-02(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-17-04(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-18-04(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-19-03(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-20-04(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-21-05(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-22-04(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-060-04(4) Deklaracja
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-31-09(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-32-09(3)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-23
WSO-33-03(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-34-03(3)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-35-03(3)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-37-03(2)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-36-03(3)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-38-03(3)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-26
WSO-54-05(1) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-21
WSO-56-09(1) oświadczenie przedsiębiorcy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-21
WSO-56-10(1) wniosek o wpis do rejestru skp
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2021-07-21
WSSM-13-01(12) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-18-05(14) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-01-03(16) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-01-04(16) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-01-05(16) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-023-01(8) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-17
WSSM-023-02(7) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-17
WSSM-023-03(7) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-17
WSSM-023-04(7) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-17
WSSM-03-02(14) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-04-02(12) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-11-02(11) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-16-03(16)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-22
WSSM-028-01(7) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-05-12
WSSM-023-06(5) załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlenia karty elektronicznej
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-17
WSSM-030-01(9) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-05-26
WSSM-029-02(3) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-05-12
WSSM-01-06(8) Oświadczenie RODO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-16-06(6)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2019-11-22
WSSM-09-08(3) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-05-12
WSSM-09-09(3) oświadczenie
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-05-12
WSSM-025-02(2) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-027-02(2) wniosek o zamianę lokalu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-01-07(5) klauzula - dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (COVID-19)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-031-01(1) wniosek o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-02-05
WSSM-023-07(1)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-17
WSSM-01-10(2) Oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-01-11(2) Potwierdzenie wydatków na lokal mieszkalny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WSSM-026-05(1)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-30
WSSM-024-04(1) FORMULARZ AKTUALIZACJI WNIOSKU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-30
WSSM-14-04(1)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-30
WSSM-06-05(1) DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-30
WSSM-07-09(1) ZAMIANA Z URZĘDU
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-30
WSSM-02-09(2) WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-30
WSSM-10-05(1) PRZYLEGŁOŚĆ
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-06-30
WSSM-01-12(2) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2021-07-01
WZKO-007-01(2) Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2021-07-12
WZKO-007-02(2) Pełnomocnictwo
Wydział: WZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Dodany: 2021-07-12