WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

BSRLista załączników

BSR-013-01(2) wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2022-01-17
BSR-012-01(1) wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-14
BSR-06-09(21) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-009-11(9) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-27(11) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-28(11) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-29(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-31(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-33(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-34(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-15(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-16(10) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-17(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-19(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-04(8) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-04-07(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-05(8) upoważnienie do doniesienia wniosku
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-04-09(10) oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-17(10) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-18(10) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-19(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY DO DNIA 31.10.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-21(10) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-008-04(9) Świadczenie rodzicielskie
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-18(11) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-19(11) ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-23(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-05-24(11) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-009-15(6) załącznik do wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-20(4) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-35(4) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE/WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-03-06(3) Oświadczenie dotyczące dodatku pielęgnacyjnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-01-36(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD DNIA 01.11.2021 DO DNIA 31.10.2022
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-06-23(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD DNIA 01.11.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13
BSR-02-21(1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NA OKRES OD 01.11.2021
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2021-10-13