WyszukajSzukaj odpowiedniego załącznika

Lista załączników

WBUA-01-02(17) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-26
WBUA-01-03(17) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-26
WBUA-01-01(17) Wniosek o pozwolenie na budowę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-26
WBUA-01-04(16) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-26
WBUA-08-01(14) Wniosek o wydaie zaświadczenia o samodzielności lokali
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-26
WBUA-10-02(12) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-26
WBUA-01-05(12) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-26
WGM-12-01(8) Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-01-01(9) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości (kupno, zamiana).
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-02-01(8) Zgłoszenie zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-03-01(8) Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-05-01(8) Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-06-02(9) Wniosek o przekształcenie ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-06-01(9) Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-07-01(10) Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-08-01(6) Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działek budowlanych w użytkowanie wieczyste.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-09-01(7) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-09-02(7) Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-10-02(8) Wniosek o udzielenie 50 procent bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla właściciela lokalu mieszkalnego.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-13-01(6) Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-11-01(8) Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-14-01(9) Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-14-02(9) Oświadczenie.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-14-03(9) Informacja dla najemców zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-04-01(5) Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem nieruchomości (najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie)
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-06-06(6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-10-05(5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WGM-09-04(4) Formularz informacji przedstawianych przy ubiegania się o pomoc de minimis/2014
Wydział: WGM Wydział Gospodarowania Mieniem
Dodany: 2017-07-11
WBUA-07-01(12) Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-10
BSR-04-01(9) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-04-02(9) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-04-03(9) Wniosek o przekazywanie przyznanych świadczeń na konto
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-04-05(9) Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-06-01(11) Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-06-02(11) Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-06-03(11) Wniosek o przekazywanie przyznanych świadczeń na konto
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-06-08(11) Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-06-09(11) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-07-01(6) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-008-01(4) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
BSR-008-02(4) Wniosek o przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-07-10
WBUA-09-01(12) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-02-02(14) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-02-01(14) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-03-02(15) Oświadczenie o prawie dysponowania na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-04-02(14) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-04-01(14) Zgłoszenie budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-03-01(15) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-03-03(14) Wniosek o dziennik budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-05-02(10) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-06-02(10) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-04-03(12) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-04-04(12) Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-04-05(11) Stawki opłaty skarbowej
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-03-04(11) Informacje uzupełniające do wniosku
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WBUA-04-06(10) Informacje uzupełniające do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wydział: WBUA Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dodany: 2017-07-07
WSO-01-01(12) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-02-01(12) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-03-01(12) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-04-01(11) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-08-01(11) Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-09-01(12) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-12-01(11) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-14-01(10) wniosek czasowe wycofanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-15-01(11) Wniosek o zmianach konstrukcyjnych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-19-01(11) wniosek zmiana
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-36-01(6) Wniosek o wydanie duplikatu dokumentów z ewidencji działalności gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-37-01(8) Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-38-01(6) Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-08-02(10) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-12-02(10) Pełnomocnictwo wyrejestrowanie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-14-02(9) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-19-02(10) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-05-03(11) Wniosek o rejestrację pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-01-03(5) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-02-03(5) Pełonom
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-03-03(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-05-04(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-04-03(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-09-03(5)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-06
WSO-06-01(10) Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-06-01(10) Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-07-01(11) Wniosek o wtórnik karty pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-10-01(9) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-10-01(9) Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-11-01(9) Wniosek o wydanie kopii dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-11-01(9) Wniosek o wydanie kopii dowodu rejestracyjnego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-13-01(9) Wniosek zgłoszenia sprzedaży, darowizny pojazdu
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-16-01(10) Wniosek montaż, demontaż inst.LPG
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-18-01(9) Wniosek zastaw rejestrowy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-20-01(10) Wymiana dowodu rejestracyjnego-brak miejsca
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-22-01(10) Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-07-02(10) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-06-03(9) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-10-03(8) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-11-03(8) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-13-02(8) Pełnomocnictwo 2
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-17-01(8) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-20-03(9) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-21-03(9) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-22-03(9) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-21-04(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSO-18-03(4)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-07-04
WSRK-05-01(6) Zawartość wniosku o uzyskanie pozwolenia.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-28
WSRK-05-02(6) Zawartość wniosku zgłoszenia instalacji.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-28
WSSM-13-01(5) Wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-26
WSSM-18-05(8) Wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-26
WSSM-020-01(6)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-26
WSSM-021-01(4)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-26
WSRK-10-07(1) Wniosek o wpis do rejestru zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-26
WSRK-10-08(1) Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-26
WSRK-10-09(1) Wniosek na wycinkę drzew lub krzewów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-26
WE-03-01(7) WZÓR zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-06-23
WE-03-02(7) WZÓR wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-06-23
WE-09-01(7) WZÓR wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-06-23
WE-01-01(3) Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-01(7) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-02(7) Zaświadczenie o uzyskanych dochodach
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-03(7) Oświadczenie o zwrocie z Urzędu Skarbowego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-04(7) Upoważnienie do przekazania ryczałtu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSSM-01-05(7) Oświadczenie o braku dochodów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-23
WSO-39-01(6) Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-41-01(9) Zgłoszenie pobytu stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-41-02(9) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-41-03(9) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty stałego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-41-04(9) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobyty czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-42-01(13) Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-43-01(9) Uzyskanie informacji adresowej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-45-03(8) Wniosek - wpis do rejestru wyborców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-45-04(8) Deklaracja - wpis do rejestru wyborców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-45-05(8) Oświaczenie - (powrót do rejestru wyborców m. Kalisza)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-45-06(5) Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-45-07(5) Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców (obywatel UE)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-41-05(8) Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-41-06(8) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-40-01(5) Formularz zgłoszenia utraty uszkodzenia
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-12(4) zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-13(4) zawartość wniosku p wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-14(4) Zawartość wniosku na transport odpadów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-15(4) zawartość wniosku o zezwolenie na wytwarzanie odpadów
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSRK-06-16(4) informacja do rejestru zwolnionych z zezwolenia
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-06-22
WSSM-027-01(5) Wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSO-41-07(3) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-42-02(6) Pełnomocnictwo
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSSM-03-02(5) wniosek o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSSM-04-02(4) wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej po wyprowadzeniu się najemcy
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSSM-11-02(4) wniosek o najem lokalu zamiennego z tytułu wykwaterowania, rozbiórki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSSM-025-01(5) wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2017-06-22
WSO-059-01(4) Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-059-02(4) wniosek o udostepnienie dokumentacji
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-22
WSO-52-01(4) Wniosek o uzyskanie zezwolenia na nabicie numeru (nadwozia, podwozia, itd.)
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-07
WSO-53-01(5) Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-07
WSO-56-01(6) Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-07
WSO-56-02(6) Oświadczenie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-07
WSO-55-02(5) Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-07
WSO-54-02(6) Oświadczenie o niekaralności
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-07
WSO-54-03(4) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-07
WSO-57-02(4) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-06-07
WGK-02-01(7) Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2017-05-26
WGK-11-01(6) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2017-05-26
WGK-015-01(5) Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2017-05-26
WSO-23-01(13) Wniosek - wydanie prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-05-24
WSO-25-01(16) Wniosek - wtórnik prawa jazdy lub zmiana danych
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-05-24
WSO-26-01(16) Wniosek - wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-05-24
WSO-27-01(16) Wniosek - wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-05-24
WSO-28-01(16) Wniosek - wpis potwierdzajacy odbycie kwalifikacji wstepnej lub szkolenia okresowego
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-05-24
WSO-29-01(16) Wniosek - miedzynarodowe prawo jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-05-24
WSO-30-01(6) Wniosek - zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wydział: WSO Wydział Spraw Obywatelskich
Dodany: 2017-05-24
WF-05-01(13) oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-05-12
WF-05-02(13) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-05-12
WF-05-03(13) Oświadczenie o stanie majątkowym (firmy).
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-05-12
WF-05-05(13) Oświdczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-05-12
WF-05-08(13) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na rynku lokalnym.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-05-12
WF-05-04(13) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-05-12
WF-05-6(13) Informacja przedstawiana przez wnioskodawcę.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-05-12
WF-05-09(13) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-05-12
WSRK-12-05(1) OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-05-10
WSRK-12-06(1) WNIOSEK O POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-05-10
WF-13-01(20) Druk deklaracji (DOC)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-25
WF-13-01(20) Druk deklaracji (PDF)
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-25
WF-02-02(11) Podanie o wydanie zaświadczenia.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-06-02(18) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-06-03(18) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-06-04(18) Oświadczenie o braku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-07-02(16) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-07-03(16) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-07-04(16) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-08-02(14) Oświadczenie o oszacowanej wartości budowli.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-08-03(14) Oświadczenie o nie wykazywaniu nieruchomości w ewidencji środków trwałych.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-04-01(12) Druk deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-04-02(12) Załącznik do deklaracji na lata 2012-2015
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-06-01(18) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do 2015 roku.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-07-01(16) Informacja o gruntach do 2015 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-08-01(14) Informacja o lasach do 2015 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-09-01(16) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-09-01(16) Deklaracja na podatek od nieruchomości za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-10-01(15) Deklaracja na podatek rolny za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-10-01(15) Deklaracja na podatek rolny za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-11-01(14) Deklaracja na podatek leśny za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-11-01(14) Deklaracja na podatek leśny za lata 2012-2015.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-04-03(12) Oświadczenie dla rolnika.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-06-06(10) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-06-07(10) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-06-08(10) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-07-06(10) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-07-07(10) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-07-08(10) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-08-05(9) Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-08-06(9) Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-08-07(9) Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2016 rok
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-04-04(6) Druk deklaracji obowiązujący od 2016 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-04-05(6) Załącznik do deklaracji obowiązujący od 2016 roku
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-09-03(9) Deklaracja na podatek od nieruchomości, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-09-04(9) Deklaracja na podatek od nieruchomości, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-10-03(9) Deklaracja na podatek rolny, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-10-04(9) Deklaracja na podatek rolny, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-11-03(8) Deklaracja na podatek leśny, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-11-04(8) Deklaracja na podatek leśny, obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-04-06(6) Druk deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-04-07(6) Załącznik do deklaracji na rok 2011
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-11-05(8) Deklaracja na podatek leśny na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-11-06(8) Deklaracja na podatek leśny na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-09-05(9) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-09-06(9) Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-10-05(9) Deklaracja na podatek rolny na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WF-10-06(9) Deklaracja na podatek rolny na rok 2011.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-04-24
WE-04-02(3) WZÓR zaświadczenia dyrektora szkoły.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-04-13
WE-05-01(2) WZÓR podania o wydanie skierowania.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-04-13
WE-04-01(3) WZÓR wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2017-04-13
WSRK-03-04(1)
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-02-28
WSRK-09-03(2) Wniosek refundacja 2017
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2017-02-22
USC-11-01(10) Wniosek o wydanie odpisu.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-07
WF-01-01(9) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-02-06
WF-01-01(9) Wniosek o zaświadczenie o dokonaniu wpłaty.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-02-06
WF-03-02(6) WF - 03 - 1
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2017-02-06
USC-14-01(6) Wniosek o uzupełnienie.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
USC-13-01(6) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) formularz.
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
USC-15-01(1) Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
USC-12-02(1) Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
USC-12-03(1) Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
Wydział: USC Urząd Stanu Cywilnego
Dodany: 2017-02-01
BSR-05-01(8) Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-05-04(8) Oświadczenie o bezsukteczności egzekucji alimentów.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-05-07(8) Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-01-11(8) Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-01-12(8) Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-05-08(8) Wniosek o przekazywanie świadczeń na konto
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-01-01(8) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-01-04(8) Wniosek o przekazywanie przyznanych świadczeń na konto
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-01-14(8) Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-01-17(8) Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-01-18(8) Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-01-19(8) Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-02-02(8) Wniosek o przekazywanie przyznanych świadczeń na konto
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-02-03(8) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-02-08(8) Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-05-09(4) Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-009-01(4) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-009-02(4) Polecenie przelewu przyznanego świadczenia na konto osobiste wnioskodawcy
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-13
BSR-03-01(7) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-10
BSR-03-03(7) Upoważnienie do doniesienia za pełnoletnią osobę niepełnosprawną wniosku o zasiłek pielęgnacyjny wraz kompletem dokumentów do siedziby Biura Świadczeń Rodzinnych
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-10
BSR-03-04(7) Wniosek o przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste
Wydział: BSR Biuro Świadczeń Rodzinnych
Dodany: 2017-01-10
BCK-003-01(1) wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok / prochów do Kalisza
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2017-01-01
WGK-01-01(7) Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-12-06
WKST-16-01(5) Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2016-12-06
WKST-04-04(4) Wniosek o udzielenie dotacji
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2016-12-06
WSRK-13-04(7) Poświadczenie dzierżawy.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-13-01(7) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-07-01(5) Zawartość wniosku o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-21-01 (5) Zawartość wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-13-05(4) Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-13-06(4) Oświadczenie o gruntach rolnych
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSRK-16-04(1) Wniosek o rejestrację łodzi
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-12-05
WSSM-16-03(4)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-11-24
WSSM-16-04(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-11-24
WGK-03-06(7) Spis dokumentów operatu technicznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-07(7) Sprawozdanie techniczne
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-10(7) Wzór protokołu wznowienia znaków granicznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-01(7) Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-02(7) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-03(7) Wytyczne techniczne - geod. inw. obiektów budowlanych, aktualizacja GESUT
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-04(7) Wytyczne techniczne - mapa do celów projektowych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-05(7) Wytyczne techniczne - mapa z proj. podziału, inna mapa do celów prawnych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-12(7) Informacja do ww. umowy
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-11(7) Wzór umowy dla potrzeb elektronicznego dostepu do danych pzgik i zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem programu GEO-INFO i.KERG
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-05-04(4) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-13(6) Zgłoszenie prac kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WGK-03-14(6) Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-11-04
WSSM-09-02(9) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-18
WSSM-09-03(4) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-18
WSSM-028-01(2) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-18
WSSM-029-01(1) wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-18
WSSM-14-01(9) Wniosek
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-14
WSSM-026-01(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-14
WGK-08-02(2) Wniosek o skoordynowanie usytowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wydział: WGK Wydział Geodezji i Kartografii
Dodany: 2016-10-10
WSSM-02-05(6) Oświadczenie o braku tytułu do innego lokalu lub działki.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
WSSM-02-03(6) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
WSSM-02-04(6) Oświadczenie o przedstawieniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania wraz z wnioskodawcą.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
WSSM-02-02(6) Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
WSSM-02-06(3) wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-10-07
BR-001-01(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wydział: BR Biuro Rewitalizacji
Dodany: 2016-09-08
BCK-002-01(2) Zgłoszenie wykonywania czynności ekshumacyjnych
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2016-08-25
BCK-001-01(2) Zgłoszenie pochówku
Wydział: BCK Biuro Cmentarza Komunalnego
Dodany: 2016-08-22
KRM-001-01(2) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
KRM-001-02(2) Lista osób popierających ławnika
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
KRM-001-03(2) Oświadczenie o postępowaniu
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
KRM-001-04(2) Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
KRM-001-05(2) Zapytanie do KRK
Wydział: KRM Kancelaria Rady Miejskiej
Dodany: 2016-07-01
WKST-01-05(3) Zgłoszenie do ewidencji Prezydenta Miasta Kalisza
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2016-06-20
WKST-01-06(3) Opis obiektu
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2016-06-20
WSSM-07-05(4) Oświadczenie o braku tytułu do innego lokalu lub działki
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-07-03(4) Oświadczenie o braku dochodów.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-07-04(4) Oświadczenie o przedstawieniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania wraz z wnioskodawcą.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-07-02(4) Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-022-01(2) wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-07-06(1) wniosek o zamianę z urzędu
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-06-02(1) Wniosek o dobrowolna zamianę mieszkań
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSSM-10-02(1) wniosek o najem czzęści lokalu zwolnionego przez innego najemcę
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-20
WSRK-08-01(5) Zawartość operatu.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-05-19
WSSM-023-01(3) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-023-02(2) Oświadczenie rodzica
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-023-03(2) Oświadczenie osoby uczącej się, która ukończyła 18. rok życia
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-023-04(2) Oświadczenie osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-023-05(2) Oświdczenie rodzica odbierającego Karty Dużej Rodziny
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-18
WSSM-19-01(5) Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-16
WSSM-19-03(5) Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-16
WSSM-19-04(5) Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-05-16
WSRK-14-01(5) Wniosek o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wydział: WSRK Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Dodany: 2016-04-27
WSSM-024-01(3)
Wydział: WSSM Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Dodany: 2016-04-07
WF-12-01(4) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2015-07-22
WF-12-01(4) Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej.
Wydział: WF Wydział Finansowy
Dodany: 2015-07-22
WKST-10-01(2) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2015-07-09
WKST-11-01(2) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2015-07-09
WKST-12-01(2) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2015-07-09
WKST-13-01(4) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.
Wydział: WKST Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Dodany: 2015-07-09
WE-02-01(2) Wniosek o przyznanie zasiłku.
Wydział: WE Wydział Edukacji
Dodany: 2014-12-08