Podgląd procesu

Załącznik nr PR-06 (10)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2022-04-08

Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Walczyńska Anna

Komórki realizujące proces:

WGOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WSO – Wydział Spraw Obywatelskich
WSSM – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Cel procesu

Zabezpieczenie interesów mieszkańców korzystających z usług regulowanych, koncesjonowanych lub wymagających zezwolenia.

Zadania szczegółowe

 1. Dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.
 3. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych.
 6. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
Liczba cofniętych i wygaszonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w stosunku do liczby zezwoleń będących w obrocie gospodarczym. - Rejestr. Rocznie. WSSM
Liczba cofniętych zezwoleń na opróznianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych w stosunku do liczbny zezwoleń będącychc w obrocie gospodarczym - Rejestr. Rocznie. WGOŚ
 Liczba przedsiębiorców wykreślonych z rejestru w stosunku do liczby przedsiębiorów wpisanych do rejestru - prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 - Rejestr Rocnie WGOŚ
Liczba przesiębiorców wykreślonych z rejestru (cofnięcia i wygaszenia) w stosunku do liczby przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
-
Rejestr
Rocznie
WSO
Liczba przesiębiorców wykreślonych z rejestru (cofnięcia i wygaszenia) w stosunku do liczby przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących stacje kontroli pojazdów
-
Rejestr
Rocznie
WSO

Procedury

WSO-31, WSO-32, WSO-33, WSO-34, WSO-35, WSO-36, WSO-37, WSO-38, WSO-54, WSO-56, WSO-57, WSSM-09, WGOŚ-07, WGOŚ-21, WSSM-028, WSSM-029
Uchwała Nr XXXI/448/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 8534)

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski przedsiębiorców.

Dane wyjściowe

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych.
 3. Zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 4. Zaświadczenie potwierdzające wpis ośrodka szkolenia kierowców do rejestru.
 5. Zaświadczenie potwierdzające wpis stacji kontroli pojazdów do rejestru.

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2020-03-10 - 2022-04-09 17:09:51
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2019-02-14 - 2020-03-23 11:20:12
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2018-12-31 - 2019-02-14 17:48:15
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2018-03-01 - 2019-01-25 10:17:13
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Strona obowiązywała: 2017-07-12 - 2018-03-01 13:55:46
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 6. Strona obowiązywała: 2016-06-21 - 2017-07-12 13:17:33
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 7. Strona obowiązywała: 2015-11-14 - 2016-06-24 14:27:45
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 8. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-11-18 09:58:45
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 9. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:41:02
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2022-12-04 02:50:58 Przez: