Podgląd procesu

Załącznik nr PR-06 (8)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2019-02-14

Historyczny

Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Ludwiczak Tomasz

Komórki realizujące proces:

WGOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WSO – Wydział Spraw Obywatelskich
WSSM – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Cel procesu

Zabezpieczenie interesów mieszkańców korzystających z usług regulowanych, koncesjonowanych lub wymagających zezwolenia.

Zadania szczegółowe

 1. Dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.
 3. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych.
 6. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
Liczba cofniętych i wygaszonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w stosunku do liczby zezwoleń będących w obrocie gospodarczym. - Rejestr. Rocznie. WSSM
Liczba cofniętych zezwoleń na opróznianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych w stosunku do liczbny zezwoleń będącychc w obrocie gospodarczym - Rejestr. Rocznie. WGOŚ
 Liczba przedsiębiorców wykreślonych z rejestru w stosunku do liczby przedsiębiorów wpisanych do rejestru - prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 - Rejestr Rocnie WGOŚ
Liczba przesiębiorców wykreślonych z rejestru (cofnięcia i wygaszenia) w stosunku do liczby przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
-
Rejestr
Rocznie
WSO
Liczba przesiębiorców wykreślonych z rejestru (cofnięcia i wygaszenia) w stosunku do liczby przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących stacje kontroli pojazdów
-
Rejestr
Rocznie
WSO

Procedury

WSO-31, WSO-32, WSO-33, WSO-34, WSO-35, WSO-36, WSO-37, WSO-38, WSO-54, WSO-56, WSO-57, WSSM-09, WGOŚ-07, WGOŚ-21, WSSM-028, WSSM-029

Uchwała Nr LV/733/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5731)

Uchwała Nr LVIII/764/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7601)

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski przedsiębiorców.

Dane wyjściowe

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych.
 3. Zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 4. Zaświadczenie potwierdzające wpis ośrodka szkolenia kierowców do rejestru.
 5. Zaświadczenie potwierdzające wpis stacji kontroli pojazdów do rejestru.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-19 18:19:42 Przez: