Podgląd procesu

Załącznik nr PR-06 (6)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2018-03-01

Historyczny

Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Błasiak Paulina

Komórki realizujące proces:

WGOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WSO – Wydział Spraw Obywatelskich
WSSM – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Cel procesu

Zabezpieczenie interesów mieszkańców korzystających z usług regulowanych, koncesjonowanych lub wymagających zezwolenia.

Zadania szczegółowe

 1. Dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.
 3. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych.
 6. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
Liczba cofniętych i wygaszonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w stosunku do liczby zezwoleń będących w obrocie gospodarczym. - Rejestr. Rocznie. WSSM
Liczba cofniętych zezwoleń na opróznianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych w stosunku do liczbny zezwoleń będącychc w obrocie gospodarczym - Rejestr. Rocznie. WSRK
 Liczba przedsiębiorców wykreślonych z rejestru w stosunku do liczby przedsiębiorów wpisanych do rejestru - prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 - Rejestr Rocnie WSRK
Liczba przesiębiorców wykreślonych z rejestru (cofnięcia i wygaszenia) w stosunku do liczby przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
-
Rejestr
Rocznie
WSO
Liczba przesiębiorców wykreślonych z rejestru (cofnięcia i wygaszenia) w stosunku do liczby przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących stacje kontroli pojazdów
-
Rejestr
Rocznie
WSO

Procedury

1. WSO-31, WSO-32, WSO-33, WSO-34, WSO-35, WSO-36, WSO-37, WSO-38, WSO-56, WSO-57, WSO-58, WSSM-09, WSRK-07, WSRK-21.

2. Uchwała Nr XL/353/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6913 z późn. zm.)

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski przedsiębiorców.

Dane wyjściowe

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub transport nieczystości ciekłych.
 3. Zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 4. Zaświadczenie potwierdzające wpis ośrodka szkolenia kierowców do rejestru.
 5. Zaświadczenie potwierdzające wpis stacji kontroli pojazdów do rejestru.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-19 18:58:57 Przez: