Podgląd procesu

Załącznik nr PR-08 (5)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2019-12-16

Nadzór nad realizacją zamówień publicznych

Kategoria procesu: Wspomagający

Właściciel procesu: Pietrzyk Piotr

Komórki realizujące proces:

ZP – Zamówienia Publiczne

Cel procesu

Zapewnienie zgodności procedury udzielania zamówień publicznych z wymogami prawa.

Zadania szczegółowe

1. Prowadzenie instruktażu, udzielanie wyjaśnień, porad w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych oraz informowanie o zmianach prawa w zakresie zamówień publicznych.
2. Współudział w opracowywaniu dokumentów wymaganych przy przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przyjętymi procedurami postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie.
3. Udział w posiedzeniach komisji przetargowych z głosem doradczym.
4. Zamieszczanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, przekazywanie ogłoszeń do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
5. Wprowadzanie informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego do Biuletynu Informacji Publicznej związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Sporządzanie rocznego sprawozdania dot. zamówień publicznych na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
7. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych. w szczególności analiza zasadności i poprawności wniosków, zapytań składanych do UZP.
8. Koordynacja działań związanych z prawidłową realizacją w Urzędzie przepisów z zakresu zamówień publicznych.
9. Kontrola stosowania przepisów obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz na wniosek Prezydenta w jednostkach organizacyjnych Miasta.
10. Gromadzenie i udostępnianie literatury z zakresu zamówień publicznych.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
Ilość ogłoszeń o zmianie ogłoszenia wynikająca z błędnie wprowadzonych danych do właściwego formularza internetowego przez osoby upoważnione. 10,00% Brak danych Rocznie ZP
Liczba negatywnie rozstrzygniętych odwołań w stosunku do wszystkich zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w skali roku kalendarzowego. 10,00% Brak danych Rocznie ZP

Procedury

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza stanowiący załącznik do zarządzenia nr 634/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2018 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza (z późn zm.).

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne, ustawa Prawo zamówień publicznych.
2. Dokumenty wymagane ustawą, kierowane przez komórki organizacyjne.

Dane wyjściowe

1. Zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane.
2. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami prawa.

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2018-12-31 - 2019-12-16 08:08:48
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2015-09-22 - 2019-01-25 10:17:22
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-10-08 15:03:26
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:41:49
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 10:57:36 Przez: