Podgląd procesu

Załącznik nr PR-04 (6)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2018-12-31

Historyczny

Gromadzenie środków budżetowych

Kategoria procesu: Wspomagający

Właściciel procesu: Sawicka Irena

Komórki realizujące proces:

BBA – Biuro Budżetu i Analiz
WF – Wydział Finansowy

Cel procesu

Pozyskiwanie środków na realizację zadań Miasta.

Zadania szczegółowe

1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Pobór podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Opracowanie koncepcji pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów budżetu Miasta i funduszy celowych.
5. Koordynacja w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Koszty obsługi zadłużenia Zgodnie z planem. OTAGO WYBUD GRU Co pół roku BBA

Wysokość dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do planowanych dochodów z podatku w budżecie. Zgodnie z planem. OTAGO FKJB Co pół roku WF

 Wysokość dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do planowanych dochodów z tej opłaty w budżecie Zgodnie z planem OTAGO FKJB Co pół roku WF

Wysokość umorzonych należności w zakresie podatków lokalnych w stosunku do planowanych dochodów z tego podatku w budżecie. Zgodnie z planem. OTAGO WNIER, WPOJ Rejestr ulg (ręczny) Rocznie WF

Wielkość zadłużenia Miasta.
Zgodnie z planem. OTAGO FKJB Co pół roku
BBA

Wysokość środków pozyskanych z funduszy europejskich na współfinasowanie inwestycji. Zgodnie z planem. OTAGO FK ORG
Co pół roku WF

Procedury

  1. Uchwała Nr XXX/384/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 7375);
  2. Uchwała Nr XVI/193/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 7307);
  3. Uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 2833);
  4. Uchwała Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 2834);
  5. Uchwała Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 2835);
  6. Uchwała Nr XV/173/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 6374);
  7. Uchwała Nr XLVI/606/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r., poz. 8238);
  8. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 7378);
  9. Uchwała Nr XXV/307/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 4018);
  10. Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r., poz. 2990);
  11. WF-01, WF-02, WF-03, WF-04, WF-05, WF-06, WF-07, WF-08, WF-09, WF-10, WF-11, WF-12, WF-13

  Dane wejściowe

  1. Wymagania prawne.

  2. Wnioski komórek i jednostek organizacyjnych, radnych i mieszkańców.

  Dane wyjściowe

  Uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Kalisza

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kalisza

  Archiwalna wersja

  Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

  Historyczny Generowane dnia: 2021-10-21 02:31:56 Przez: