Podgląd procesu

Załącznik nr PR-04 (8)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2020-07-20

Gromadzenie środków budżetowych

Kategoria procesu: Wspomagający

Właściciel procesu: Ochocka Aneta

Komórki realizujące proces:

BBA – Biuro Budżetu i Analiz
WF – Wydział Finansowy

Cel procesu

Pozyskiwanie środków na realizację zadań Miasta.

Zadania szczegółowe

1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Pobór podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Opracowanie koncepcji pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów budżetu Miasta i funduszy celowych.
5. Koordynacja w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Koszty obsługi zadłużenia Zgodnie z planem. OTAGO WYBUD GRU Co pół roku BBA

Wysokość dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do planowanych dochodów z podatku w budżecie. Zgodnie z planem. OTAGO FKJB Co pół roku WF

 Wysokość dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do planowanych dochodów z tej opłaty w budżecie Zgodnie z planem OTAGO FKJB Co pół roku WF

Wysokość umorzonych należności w zakresie podatków lokalnych w stosunku do planowanych dochodów z tego podatku w budżecie. Zgodnie z planem. OTAGO WNIER, WPOJ Rejestr ulg (ręczny) Rocznie WF

Wielkość zadłużenia Miasta.
Zgodnie z planem. OTAGO FKJB Co pół roku
BBA

Wysokość środków pozyskanych z funduszy europejskich na współfinasowanie inwestycji. Zgodnie z planem. OTAGO FK ORG
Co pół roku WF

Procedury

  1. Uchwała Nr XXX/384/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 7375);
  2. Uchwała Nr XVI/193/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 7307);
  3. Uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 2833);
  4. Uchwała Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 2834);
  5. Uchwała Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 2835);
  6. Uchwała Nr XV/173/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 6374);
  7. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 7378 z późn. zm.);
  8. Uchwała Nr XXV/307/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 4018);
  9. Uchwała Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 8236 z późn. zm.);
  10. Uchwała NR LXI/810/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 9084);
  11. Uchwała nr XVI/251/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej ((Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2007 r. Nr 202, poz. 4672);
  12. WF-01, WF-02, WF-03, WF-04, WF-05, WF-06, WF-07, WF-08, WF-09, WF-10, WF-11, WF-12, WF-13

  Dane wejściowe

  1. Wymagania prawne.

  2. Wnioski komórek i jednostek organizacyjnych, radnych i mieszkańców.

  Dane wyjściowe

  Uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Kalisza

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kalisza

  Historia

  1. Strona obowiązywała: 2019-12-10 - 2020-07-21 08:22:02
   Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
   Poprzednia wersja
  2. Strona obowiązywała: 2018-12-31 - 2019-12-16 08:08:38
   Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
   Poprzednia wersja
  3. Strona obowiązywała: 2017-11-18 - 2019-01-25 10:16:56
   Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
   Poprzednia wersja
  4. Strona obowiązywała: 2016-09-24 - 2017-11-23 08:10:13
   Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
   Poprzednia wersja
  5. Strona obowiązywała: 2015-09-22 - 2016-10-28 11:12:15
   Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
   Poprzednia wersja
  6. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-10-08 15:03:18
   Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
   Poprzednia wersja
  7. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:39:51
   Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
   Poprzednia wersja

  Generowane dnia: 2021-09-17 09:44:39 Przez: