ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI Szczegóły karty

WGK-12 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Lenczewska Anna, Paprzycka Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej ze wskazaniem nieruchomości rozgraniczanych (adres, nr obrębu ewidencyjnego, nr działek rozgraniczanych ), odpis z księgi wieczystej, mapa ewidencyjna z oznaczeniem granic które podlegają rozgraniczeniu oraz pokwitowanie wpłaty opłaty skarbowej. We wniosku można wskazać geodetę, który przeprowadzi rozgraniczenie.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
III piętro p. 71, tel. 062 7654 376

Termin

Do 30 dni wydanie postanowienia wszczynającego postępowanie administracyjne.

Do 30 dni po otrzymaniu od geodety ( wykonawcy rozgraniczenia) wszystkich niezbędnych dokumentów następuje wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości bądź umarzającej postępowanie
i przekazanie sprawy do sądu.

W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności- okresów zawieszenia postępowania oraz okresu opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.

2. Odbierz postanowienie o wszczęciu postępowania, upoważnieniu geodety do wykonania czynności

rozgraniczeniowych.

3. Odbierz decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie lub umarzającą postępowanie.

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa na konto PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

lub w kasie urzędu

Tryb odwoławczy

 • Jeżeli jesteś niezadowolony z przebiegu postępowania rozgraniczeniowego możesz po otrzymaniu decyzji w terminie 14dni od doręczenia zwrócić się do Prezydenta Miasta Kalisza o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

Rozgraniczenia wykonywane są na wniosek strony. Właściciele gruntów rozgraniczanych w tym sąsiednich

- zobowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu nieruchomości

- ponoszą koszty proporcjonalnie do ilości punktów granicznych i linii granicznych będących przedmiotem rozgraniczenia

W przypadku ewentualnego poniesienia kosztów przez Urząd wydane zostaną postanowienia zobowiązujące strony do ich pokrycia ze wskazaniem terminu i sposobu spłaty.

wgk@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 725 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45 poz. 453)
 • Część I ust.53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. ( t.j. Dz. U. 2019 roku, poz. 1000 ).

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2019-06-21 Przez: Kliber Katarzyna
Akceptowany dnia: 2019-06-21 10:27:47 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-07-17 07:32:56 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-05-29 - 2019-06-21 10:27:47
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-01-02 - 2018-05-29 08:54:06
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-11-30 - 2018-01-03 11:27:53
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-12-01 08:38:41
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-02-01 - 2016-12-06 13:24:24
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-04-23 - 2016-03-04 08:54:26
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2014-07-31 - 2015-04-24 15:22:41
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2012-12-31 - 2014-07-31 13:45:00
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja