ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI Szczegóły karty

WGK-12 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Lenczewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

  • Wniosek osoby uprawnionej ze wskazaniem nieruchomości rozgraniczanych (adres, nr obrębu ewidencyjnego, nr działek rozgraniczanych ), odpis z księgi wieczystej, mapa ewidencyjna z oznaczeniem granic które podlegają rozgraniczeniu oraz pokwitowanie wpłaty opłaty skarbowej. We wniosku można wskazać geodetę, który przeprowadzi rozgraniczenie.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz
II piętro p. 205, tel. 062 3666 615

Termin

Do 30 dni wydanie postanowienia wszczynającego postępowanie administracyjne.

Do 30 dni po otrzymaniu od geodety ( wykonawcy rozgraniczenia) wszystkich niezbędnych dokumentów następuje wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości bądź umarzającej postępowanie
i przekazanie sprawy do sądu.

W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności- okresów zawieszenia postępowania oraz okresu opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.

2. Odbierz postanowienie o wszczęciu postępowania, upoważnieniu geodety do wykonania czynności

rozgraniczeniowych.

3. Odbierz decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie lub umarzającą postępowanie.

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa na konto PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

lub w kasie urzędu

Tryb odwoławczy

  • Jeżeli jesteś niezadowolony z przebiegu postępowania rozgraniczeniowego możesz po otrzymaniu decyzji w terminie 14dni od doręczenia zwrócić się do Prezydenta Miasta Kalisza o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

Rozgraniczenia wykonywane są na wniosek strony. Właściciele gruntów rozgraniczanych w tym sąsiednich

- zobowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu nieruchomości

- ponoszą koszty proporcjonalnie do ilości punktów granicznych i linii granicznych będących przedmiotem rozgraniczenia

W przypadku ewentualnego poniesienia kosztów przez Urząd wydane zostaną postanowienia zobowiązujące strony do ich pokrycia ze wskazaniem terminu i sposobu spłaty.

wgk@um.kalisz.pl

ROZGRANICZENIA

====================================================================================

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego GEO-INFO oraz Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000 oraz Asseco Data Systems S.A. - z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia postępowania administracyjnego, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny A) – zgodnie z którymi dokumentacja nie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

  • Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2052 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45 poz. 453),
  • Część I ust.53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. 2021 roku, poz. 1923).

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2022-05-23 Przez: Lenczewska Anna
Akceptowany dnia: 2022-05-24 07:00:57 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-07-22 19:52:30 Przez: Gość