ZMIANA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW Szczegóły karty

WGK-09 (21)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-10-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZMIANA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Lenczewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów ze wskazaniem położenia, obrębu geodezyjnego i nr działki wraz z uzasadnieniem.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz
Wydział Geodezji i Kartografii
II piętro p. 205,
tel. 62 3666 615 

Termin

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, w szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego klasyfikatora.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku przez właściciela nieruchomości o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Zawiadomienie właściciela nieruchomości o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 3. Wyłonienie przez organ biegłego klasyfikatora z zachowaniem zasad konkurencyjności.
 4. Wydanie przez organ upoważnienia dla biegłego klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie i sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Dostarczenie operatu klasyfikacyjnego do Urzędu Miasta Kalisza (operat klasyfikacyjny uprzednio przyjęty do pzgik).
 6. Weryfikacja operatu klasyfikacyjnego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Zawiadomienie właściciela nieruchomości o możliwości zapoznania się z projektem ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz o możliwości zgłaszania do niego zastrzeżeń. 
 8. Wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej  klasyfikacji gruntów.
 9. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Opłaty

Opłata skarbowa 10.00 zł na konto w SANTANDER BANK S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 lub w kasie urzędu

Koszt wykonania: analizy materiałów z zasobu, czynności klasyfikacyjnych w terenie, projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji ponosi wnioskodawca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

Wymagania jakie winien spełniać klasyfikator gruntów:

 1. Ukończenie kursu lub studiów podyplomowych o tematyce gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Wykonanie w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 3 projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,      które zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dodatkowe kryteria:

Przy wyborze klasyfikatora organ może dodatkowo brać pod uwagę czy kandydat posiadał upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do samodzielnego wykonywania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

 • wgk@um.kalisz.pl
 • ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW

  ====================================================================================

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

  • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000. Dane mogą zostać również udostępnione powołanemu przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawie klasyfikatorowi.

  Przechowywania danych.

  Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia postępowania administracyjnego, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny BE10) – zgodnie z którymi dokumentacja po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.),
 • § 8, 9 i 22 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku, Nr 1246),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-10-26 Przez: Lenczewska Anna
Akceptowany dnia: 2023-10-31 12:58:48 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-05-27 13:42:35 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-29 - 2023-10-31 12:58:48
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-05-23 - 2023-01-02 07:54:37
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-05-23 - 2022-05-24 07:01:14
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja