ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW Szczegóły karty

WGK-09 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Lenczewska Anna, Wyrembak Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej o zmianę klasyfikacji gruntów ze wskazaniem położenia, obrębu geodezyjnego i nr działki wraz z uzasadnieniem.
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 71,
tel. 62 7654 376 lub 62 7654 385

Termin

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, w szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego klasyfikatora.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku właściciela gruntu o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 3. Wydanie przez Starostę upoważnienia dla klasyfikatora.
 4. Dostarczenie operatu klasyfikacyjnego do Urzędu Miasta Kalisza.
 5. Weryfikacja operatu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zawiadomienie właściciela o dostarczeniu operatu klasyfikacyjnego oraz o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.
 7. Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.
 8. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

Opłaty

Opłata skarbowa 10.00 zł na konto PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Koszt wykonania: analizy materiałów z zasobu, czynności klasyfikacyjnych w terenie, projektu ustalenia klasyfikacji ponosi wnioskodawca

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalisza do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

 • wgk@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),
 • § 66, 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku, Nr 1246).

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2019-06-21 Przez: Kliber Katarzyna
Akceptowany dnia: 2019-06-21 10:27:38 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-09-17 20:08:13 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-03-01 - 2019-06-21 10:27:38
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-09-11 - 2019-06-18 12:02:27
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-05-29 - 2018-11-08 13:30:56
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-03-12 - 2018-05-29 08:54:00
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-12-04 - 2018-03-12 10:03:48
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-12-04 12:56:49
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-02-01 - 2016-12-06 13:24:18
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-04-21 - 2016-03-04 08:52:31
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-02-07 - 2015-04-24 15:22:01
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2012-12-31 - 2014-02-14 13:38:26
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja