ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW Szczegóły karty

WGK-09 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Lenczewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej o zmianę klasyfikacji gruntów ze wskazaniem położenia, obrębu geodezyjnego i nr działki wraz z uzasadnieniem.
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz
Wydział Geodezji i Kartografii
II piętro p. 205,
tel. 62 3666 615 

Termin

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, w szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego klasyfikatora.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku właściciela gruntu o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 3. Wydanie przez Starostę upoważnienia dla klasyfikatora.
 4. Dostarczenie operatu klasyfikacyjnego do Urzędu Miasta Kalisza.
 5. Weryfikacja operatu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zawiadomienie właściciela o dostarczeniu operatu klasyfikacyjnego oraz o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.
 7. Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.
 8. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

Opłaty

Opłata skarbowa 10.00 zł na konto PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Koszt wykonania: analizy materiałów z zasobu, czynności klasyfikacyjnych w terenie, projektu ustalenia klasyfikacji ponosi wnioskodawca

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalisza do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

 • wgk@um.kalisz.pl
 • ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW

  ====================================================================================

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

  • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000. Dane mogą zostać również udostępnione powołanemu przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawie klasyfikatorowi.

  Przechowywania danych.

  Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia postępowania administracyjnego, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny BE10) – zgodnie z którymi dokumentacja po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),
 • § 8, 9 i 22 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku, Nr 1246).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2022-05-23 Przez: Lenczewska Anna
Akceptowany dnia: 2022-05-24 07:01:14 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-03-05 02:00:42 Przez: Gość