UZYSKANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO
Szczegóły karty

WE-01 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Demski Jakub

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego  (plik do pobrania – WE.01-01).
 • Załączniki:

  (Wszystkie dokumenty dochodowe muszą dotyczyć miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, albo w przypadku utraty dochodu w tym miesiącu, dokumenty muszą dotyczyć miesiąca, w którym wniosek jest złożony)

 1. oryginał zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto (brutto oraz poszczególne składniki wynagrodzenia)

 2. oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

 3. w przypadku otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych zaświadczenie o wysokości zasiłku
 4. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

 5. kopia zaświadczenia lub decyzji o otrzymywanych świadczeniach (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna oraz inne otrzymywane świadczenia rodzinne i opiekuńcze) – oryginał do wglądu,

 6. kopia wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów – oryginał do wglądu

 7. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach studenckich, doktoranckich, stażach, praktykach

 8. kopia decyzji lub odcinek renty/emerytury  – oryginał do wglądu,

 9. oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

 10. w przypadku korzystania ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zaświadczenie bądź decyzja przyznająca świadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy)

 11. ewentualnie inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dochód.

 12. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Kalisza o ile faktu zamieszkania nie można potwierdzić na podstawie załączników do wniosku (np. umowa najmu – oryginał do wglądu),

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Edukacji
ul. Jasna 2, I piętro, pokój Nr 112,
tel. 623 666 611

Termin

Terminy składania wniosków:

  • 15 września – uczniowie,
  • 15 października – słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania szkolnego stypendium socjalnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce złożenia odwołania:  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Jasna 2, I piętro, pokój Nr 112

Informacje dodatkowe

 • Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
1) rodzice lub pełnoletni uczeń
2) dyrektor szkoły

- W przypadku uczniów szkół publicznych mających siedzibą na terenie Miasta Kalisza wniosek składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza.

- W przypadku uczniów uczęszczających do szkoły poza miastem Kalisz lub szkoły niepublicznej, mającej siedzibę na terenie Miasta Kalisza - wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Jasna 2, I piętro, pokój Nr 112

 • Składając oświadczenia w sprawie wysokości dochodów należy w treści oświadczenia zawrzeć klauzulę:  “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:                                                                          1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

O stypendium można ubiegać się w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 600 zł netto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na: e-mail:     we@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • art. 90 b, art. 90 d i art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • uchwała Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 305j.t.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-05-27 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2022-06-07 12:42:32 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2024-05-23 21:54:39 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-04-29 - 2022-06-07 12:42:32
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-09-11 - 2021-07-12 10:37:20
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-02-20 - 2018-09-11 12:49:53
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja