UZYSKANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGOSzczegóły karty

WE-01 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Demski Jakub

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego (plik do pobrania – WE.01-01).
 • Załączniki

 1. oryginał zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto (brutto oraz poszczególne składniki wynagrodzenia)

 2. oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

 3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

 4. kopia zaświadczenia lub decyzji o otrzymywanych świadczeniach (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna oraz inne otrzymywane świadczenia rodzinne i opiekuńcze) – oryginał do wglądu,

 5. kopia wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów – oryginał do wglądu

 6. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,

 7. kopia odcinek renty/emerytury lub kopia decyzji – oryginał do wglądu,

 8. oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

 9. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Kalisza o ile faktu zamieszkania nie można potwierdzić na podstawie załączników do wniosku (np. umowa najmu – oryginał do wglądu),

 10. w przypadku korzystania ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zaświadczenie bądź decyzja przyznająca świadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

 11. ewentualnie inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dochód.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Edukacji
ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 117,
tel. 062 50 49 731

Termin

Terminy składania wniosków:

  • 15 września – uczniowie,
  • 15 października – słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania szkolnego stypendium socjalnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce złożenia odwołania:  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I ptr., pokój 109.

Informacje dodatkowe

 • Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
1) rodzice lub pełnoletni uczeń
2) dyrektor szkoły

- W przypadku uczniów szkół publicznych mających siedzibą na terenie Miasta Kalisza wniosek składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza.

- W przypadku uczniów uczęszczających do szkoły poza miastem Kalisza lub szkoły niepublicznej, mającej siedzibę na terenie Miasta - wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1 a, I piętro, pokój 117.

 • Składając oświadczenia w sprawie wysokości dochodów należy w treści oświadczenia zawrzeć klauzulę:  “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:                                                                          1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

O stypendium można ubiegać się w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 528 zł netto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na: e-mail: we@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • art. 90 b, art. 90 d i art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 305j.t.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-04-29 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2022-06-07 12:42:32 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2023-10-03 03:33:40 Przez: Gość