Sprostowanie aktów stanu cywilnego.Szczegóły karty

USC-13 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-08-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Sprostowanie aktów stanu cywilnego.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Korach Ewa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) - druk do pobrania w urzędzie
 2. dowód wpłaty opłaty skarbowej (39zł,-)
 3. dokument stwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport )  – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter – stanowisko nr 6 i 7 – Wypisy z aktów stanu cywilnego
tel. : 62   5049603,    5049743,    5049789,     5049783

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA ( nr 6 lub 7 ) NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych w oparciu o akty stanu cywilnego ( np. aktu urodzenia lub małżeństwa ) sprostowanie błędnego aktu nastąpić może po przeniesieniu konkretnych aktów stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych ( Bazy Usług Stanu Cywilnego ) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Kierownik usc, po dokonaniu sprostowania danego aktu, wydaje - w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą - odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Sposób załatwienia sprawy

 1. interesant składa w urzędzie wniosek o sprostowanie aktu
 2. urzędnik sprawdza tożsamość wnioskodawcy oraz dostępność niezbędnych aktów w Systemie Rejestrów Państwowych (Bazie Usług Stanu Cywilnego)
 3. kierownik usc przenosi konkretny akt lub występuje do właściwego usc o jego przeniesienie do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych
 4. kierownik (z-ca kierownika) dokonuje sprostowania błędnych danych zawartych w akcie
 5. wnioskodawca w umówionym terminie odbiera w tut. urzędzie odpis zupełny aktu - potwierdzając zgodność i prawidłowość zawartych w nim danych.

Opłaty

39 zł,-  wydanie odpisu zupełnego sprostowanego aktu

Opłata uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza nr:    SANTANDER Bank SA 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia odpisu zupełnego a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego składa się do kierownika usc, który go sporządził.

Sprostowaniu podlega akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Sprostowania dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

Wnioskując o sprostowanie na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub reprodukcję tych materiałów.


ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


Wszelkich informacji dotyczących sprostowania aktów stanu cywilnego można uzyskać
pod numerem telefonu 62   5048503,  5049789, 5049743
mail - usc@um.kalisz.pl
fax - 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.22, art.35, art.36 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. 2023 poz. 1378 )

Załączniki

Dodany dnia: 2023-08-18 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2023-08-29 12:59:12 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-05-23 20:52:02 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-05 - 2023-08-29 12:59:12
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-09-22 - 2022-12-29 13:17:28
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-09-21 - 2022-09-22 07:01:22
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja