WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY BEZ ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ Szczegóły karty

WSO-19 (21)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-01-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY BEZ ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-19-01).

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z nowym adresem siedziby osoby prawnej,
 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
 • oryginał karty pojazdu, jeśli była wydana,
 • przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,23
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. +48 62 5049792

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru,
 4. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  54,00 zł
  - dowód rejestracyjny,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie stałego dowodu rejestracyjnego,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 • opłatę można uiścić:
  - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.  Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744, fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
  - dotychczasowego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, jeśli zostało wydane
  - karty pojazdu,
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
• §18 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (t.j.Dz. U. z 2019, poz. 1840)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U.2019 r. poz. 2546 )
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.Dz. U. z 2019r., poz. 2214)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-12-19 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2020-01-21 09:18:03 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2020-01-23 06:30:31 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-08-06 - 2020-01-21 09:18:03
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-06-28 - 2019-08-06 11:33:04
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-04-25 - 2019-06-28 07:01:42
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-11-15 - 2019-04-26 06:52:25
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-06-01 - 2018-11-15 13:06:59
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-01-18 - 2018-06-01 11:55:55
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-01-04 - 2018-05-30 11:47:29
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-04 12:44:28
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-12-06 09:37:16
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-07-06 - 2017-08-11 08:50:23
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-07-04 - 2017-07-06 12:17:08
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-02-20 - 2017-07-05 11:25:47
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-03-03 12:40:39
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-05-17 - 2016-12-06 10:14:32
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-11-23 - 2016-05-24 10:39:24
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2015-07-20 - 2015-12-07 07:53:05
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 12:04:42
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-01-07 - 2015-06-05 12:26:27
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2014-05-13 - 2015-01-28 14:24:00
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2013-09-05 - 2014-07-15 10:53:28
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja