WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY BEZ ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ Szczegóły karty

WSO-19 (31)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-06-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY BEZ ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-19-01).

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych lub niemożliwości odczytania terminu aktualnych badań technicznych,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego z nowym adresem siedziby osoby prawnej,
 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
 • przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. +48 62 5049791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  54,00 zł
  - dowód rejestracyjny,
 • 18,50 zł - pozwolenie czasowe
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 • opłatę można uiścić:
  - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A. 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154  – opłata komunikacyjna,
  - przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.  Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Właściciel pojazdu  jest obowiązany złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362, fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
  - dotychczasowego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, jeśli zostało wydane
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

 •  art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848 z póżn.zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022r., poz. 2277 z późn. zm.)
 • cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2023-06-27 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:39:06 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-07-22 21:29:14 Przez: Gość