Zgłoszenie oczyszczalni ścieków, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia.Szczegóły karty

WGOŚ-01 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Suska Jolanta

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

1.wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający:

a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
b. adres, gdzie prowadzona będzie eksploatacja instalacji
c. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
d. wielkość i rodzaj wytwarzanych ścieków
e. opis stosowanych metod ograniczania wielkości wytwarzanych ścieków

2. informację, czy stopień redukcji wprowadzanych do środowiska ścieków spełnia obowiązujące normy.

Załączniki:1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. akt własności (kopia)
2. projekt zagospodarowania działki i projekt budowlany oczyszczalni, sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, projekt powinien zawierać informację o warunkach geologicznych pod projektowanym osadnikiem i drenażem rozsączającym (oryginał).
3. szkice i rysunki instalacji oraz opis sposobu wykonania robót budowlanych.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień: I piętro, pokój nr 29, tel. 062 5049- 781
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ,

I piętro, pok. 32, tel. 62 7654 406, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa I piętro pok. 34, tel 62 7654 405

INFORMACJE DODATKOWE :

  • Zgłoszenia wymaga oczyszczalnia ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5m3/d wykorzystywana na potrzeby własne i gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Obowiązek zgłoszenia instalacji dotyczy wyłącznie osób fizycznych.

  • Prowadzący instalację jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

  • Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym objęta została ona tym obowiązkiem.

  • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Prezydent Miasta Kalisza w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

  • Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć Prezydentowi Miasta Kalisza informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo ukończenia eksploatacji instalacji oraz zmianie danych dotyczących jej eksploatacji.

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl).


  • Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywanie po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  • Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

  • 1. Zaświadczenie może być wydane innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.

  • 2. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

  • 3. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049 781,

  • e-mail: wgos@um.kalisz.pl

Miejsce załatwienia sprawy


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, . Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień: I piętro, pokój nr 29, tel. 062 5049- 781
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , I piętro, pokój nr 32, tel. 62 7654 406, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa I piętro pok.34, tel 62 7654 405

Termin

Jeden miesiąc.

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia i rejestracja.

Opłaty


120,00 zł  opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20 na 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 albo w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów) lub Główny Rynek 20


Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul.Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 • Zgłoszenia wymaga oczyszczalnia ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5m3/d wykorzystywana na potrzeby własne i gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Obowiązek zgłoszenia instalacji dotyczy wyłącznie osób fizycznych.

 • Prowadzący instalację jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

 • Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym objęta została ona tym obowiązkiem.

 • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Prezydent Miasta Kalisza w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 • Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć Prezydentowi Miasta Kalisza informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo ukończenia eksploatacji instalacji oraz zmianie danych dotyczących jej eksploatacji.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl).
  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywanie po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 • Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • 1. Zaświadczenie może być wydane innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.

 • 2. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • 3. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049 781,

 • e-mail: wgos@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

1. Art. 152 ustawy z dnia 10 lutego 2017r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Z 2018 r., poz. 799)
2. Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. nr 130, poz 880)

Załączniki

  Brak załączników


osoba zatwierdzająca: Kamila Czyżak-Kościelak numer wersji: 29:

data ostatniej aktualizacji: 23.07.2018 r.Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2018-07-30 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2018-09-21 05:49:29 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2019-07-17 07:30:53 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-07-30 - 2018-09-21 05:49:29
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-01-05 - 2018-07-30 11:20:39
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-06-26 - 2018-02-22 08:13:43
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-06-27 11:02:12
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-05-20 - 2016-12-05 10:18:44
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-12-03 - 2016-05-20 12:42:06
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-05-11 - 2015-12-08 10:30:13
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-05-07 - 2015-05-11 14:18:55
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2013-11-15 - 2015-05-08 13:41:31
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja