Zgłoszenie oczyszczalni ścieków, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia.Szczegóły karty

WGOŚ-01 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Janiak Dariusz, Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

1.wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający:

a. . oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
b. adres, gdzie prowadzona będzie eksploatacja instalacji
c. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
d. wielkość i rodzaj wytwarzanych ścieków
e. opis stosowanych metod ograniczania wielkości wytwarzanych ścieków

2. informację, czy stopień redukcji wprowadzanych do środowiska ścieków spełnia obowiązujące normy.

Załączniki:

. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. akt własności (kopia)
2. projekt zagospodarowania działki i projekt budowlany oczyszczalni, sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, projekt powinien zawierać informację o warunkach geologicznych pod projektowanym osadnikiem i drenażem rozsączającym (oryginał).
3. szkice i rysunki instalacji oraz opis sposobu wykonania robót budowlanych.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień: I piętro, pokój nr 29, tel. 062 504-97-81
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ,

I piętro, pok. 32, tel. 62 7654 407, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa I piętro pok. 30, tel 62 7654 414

INFORMACJE DODATKOWE :

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 50-49-781.
Miejsce załatwienia sprawy


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, . Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień: I piętro, pokój nr 29, tel. 062 5049- 781
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , I piętro, pokój nr 32, tel. 62 7654 406, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa I piętro pok.34, tel 62 7654 405

Termin

Jeden miesiąc.

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia i rejestracja.

Opłaty


120,00 zł  opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20 na 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 albo w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów) lub Główny Rynek 20


Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 32.Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 504 97 81.

Podstawa prawna

1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396)
2. Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510 )

Załączniki

    Brak załączników


osoba zatwierdzająca: Kamila Czyżak-Kościelak numer wersji: 29:

data ostatniej aktualizacji: 23.07.2018 r.Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2022-10-19 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2023-01-02 07:12:40 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-22 19:33:47 Przez: Gość