Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.Szczegóły karty

WGOŚ-15 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-06-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Malicka Marlena, Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

 • dane osobowe wnioskodawcy

Załączniki:

 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb (oryginał)
 • fotografia 1 szt.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów :
I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru karty - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa , pokój nr 29, tel. 062 7654 410
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej Rolnictwa i Leśnictwa

Ratusz I piętro, pokój nr 29A, 31,  tel. 062 7654 407 lub 06 7654 411

Termin

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 • Karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego zostanie wręczona osobiście

Opłaty

10

 • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza 
   ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154

Tryb odwoławczy


Od postanowienia o odmowie wydania karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 7 dni od jego doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia. Strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 765 44 10


Podstawa prawna

 1. Art. 7 ust. 2 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U . z 2022r., poz.883 )

 2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-06-01 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:18:14 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-13 14:19:31 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-29 - 2024-01-31 11:18:14
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-20 - 2023-01-02 07:15:23
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-06-14 - 2022-10-20 12:23:57
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja