Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.Szczegóły karty

WGOŚ-15 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Malicka Marlena, Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

  • dane osobowe wnioskodawcy

Załączniki:

  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb (oryginał)
  • fotografia 1 szt.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów :
I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru karty - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa , pokój nr 29, tel. 062 7654 410
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej Rolnictwa i Leśnictwa

Ratusz I piętro, pokój nr 29A, 31,  tel. 062 7654 407 lub 06 7654 411

Termin

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

  • Karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego zostanie wręczona osobiście


Opłaty

10

  • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu,
    Główny Rynek 20 oraz przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta)

  • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154

Tryb odwoławczy


Od postanowienia o odmowie wydania karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 7 dni od jego doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia. Strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 765 44 10


Podstawa prawna

  1. Art. 7 ust. 2 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U . z 2022r., poz.883 )

  2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz.2000)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-12-29 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:18:14 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-03-05 01:55:32 Przez: Gość