Wniosek  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie  hodowli lub utrzymanie  psa rasy  uznawaj za  agresywną
Szczegóły karty

WGOŚ-14 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wniosek  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie  hodowli lub utrzymanie  psa rasy  uznawaj za  agresywną

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Baszczyńska Katarzyna, Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

Wniosek wg wzoru.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Ratusz Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru decyzji dot. ww. zezwolenia - I piętro, pokój nr 33, tel. 62 7654 404
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału , I piętro, pokój nr 31,  tel. 62 7654 406.

Termin

Do 30 dni.


Sposób załatwienia sprawy

Decyzja
Decyzja zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone osobiście.

Opłaty

82 zł

 • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu, Główny Rynek 20
 • lub przelewem na konto: Urzędu Miasta Kalisza na numer rachunku bankowego nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta M. Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi M. Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62-7654 404.

Podstawa prawna


 1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze

 2.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.)

 3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77, poz. 687)

 4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1923 ze zm.

Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2023-01-02 07:14:33 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2023-12-04 09:45:42 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-06-01 - 2023-06-01 07:07:51
  Przez: Biczkowska Agata
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-19 - 2023-01-02 07:14:32
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-23 - 2022-10-20 09:51:05
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-11-26 - 2021-07-01 12:24:11
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-18 - 2019-11-27 07:52:51
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-01-19 - 2018-07-30 10:55:09
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-04-27 - 2018-02-22 08:25:44
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-04-27 14:33:44
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-05-12 - 2016-04-27 12:24:52
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-07-18 - 2015-05-18 12:29:53
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2013-11-15 - 2014-07-18 08:54:37
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja