Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną.Szczegóły karty

WGOŚ-14 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Baszczyńska Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

Wniosek wg wzoru.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Ratusz Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru decyzji dot. ww. zezwolenia - I piętro, pokój nr 33, tel. 62 7654 404
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału , I piętro, pokój nr 31,  tel. 62 7654 406.

Termin

Do 30 dni.


Sposób załatwienia sprawy

Decyzja
Decyzja zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone osobiście.

Opłaty

82 zł

  • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu, Główny Rynek 20
  • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440.

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta M. Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi M. Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62-7654 404.

Podstawa prawna


  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019, poz. 122).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., nr 77, poz. 687).

  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096).

  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2019 r., poz.1000).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-06-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2022-10-20 09:51:05 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-22 19:45:11 Przez: Gość