Zamiana  na lokal o mniejszej powierzchni i o takim samym lub niższym standardzie wyposażenia
Szczegóły karty

WSSM-027 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-07-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zamiana  na lokal o mniejszej powierzchni i o takim samym lub niższym standardzie wyposażenia

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 
 • wniosek o zamianę z urzędu wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe).
  Załączniki:
  Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:
 • tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy – oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),

Miejsce załatwienia sprawy

  Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 504 97 47

Termin

 •   do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Termin wydania pisemnego potwierdzenia uzyskania tytułu prawnego do zamienionego lokalu lub informacji o niespełnieniu warunków uzyskania zgody na zamianę lokalu może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego lub niemożność uzyskania w tym czasie wymaganych opinii.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu sprawdzenie standardu wyposażenia zamienianych lokali oraz ustalenie, czy  wskazany przez wnioskodawcę  lokal jest prawnie i fizycznie wolny,
 • wniosek przekazany zostaje do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej,
 • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, Prezydent Miasta Kalisza może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu,
 • wnioskodawca otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków umożliwiających zamianę lokalu. Najemca zostaje zobowiązany do wykonania remontu  we własnym zakresie oraz przedłożenia Zarządcy budynku protokołów z przeglądu instalacji w lokalu i przeglądu kominiarskiego,
 • odbiór korespondencji: korespondencja doręczana jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.
 

Opłaty

  brak

Tryb odwoławczy

  brak

Informacje dodatkowe

 

a) tytuł prawny do lokalu: umowa najmu poprzedniego najemcy lokalu,

b) dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 62 504 97 47; 62 504 85 06.
c) prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.
d) adres email: wssm@um.kalisz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
- listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
- e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@un.kalisz.pl.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
- rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
oraz uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza z późn.zm.)
- umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (z późn. zm). Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 
 • § 20 Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.
  z 2015r., poz. 5471 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2019, poz. 1182 tj.);
 • wzór wniosku zgodny z Uchwałą Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz.Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-07-04 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2019-07-09 09:46:02 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2020-06-06 18:19:30 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-03-19 - 2019-07-09 09:46:02
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-10-17 - 2019-03-19 10:04:07
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-10-23 13:13:50
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-06-27 - 2018-07-24 12:19:58
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-03-14 - 2018-07-13 11:45:52
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-06-22 - 2018-03-14 13:44:08
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-10-10 - 2017-06-23 07:19:44
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-10-05 - 2016-10-17 12:12:18
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-05-20 - 2016-10-06 14:16:06
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-01-12 - 2016-05-20 13:21:55
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja