Ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego albo trwałego zarządu.Szczegóły karty

WGM-09 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego albo trwałego zarządu.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Szuławy Beata

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego albo trwałego zarządu zgodny z drukiem WGM-09-01 albo WGM 09-02
2. Załączniki:

 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • Ponadto prosi się o załączenie:
 • dokumenty potwierdzające podane w uzasadnieniu wniosku przyczyny ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (osoby prawne i fizyczne) wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Nieruchomości Miasta Kalisza
piętro III, pokój 67a, tel. 62 7654388, pokój nr 66b tel. 62 7654423
2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat  Nieruchomości Skarbu Państwa, parter, pokój nr 5, tel. 62 7654393

Wnioskodawca o sposobie załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie przesłanym wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin


Miesiąc od złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Sposób załatwienia sprawy


1.Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 09-01 lub WGM 09-02
2. Wypełnij formularz o udzielenie pomocy publicznej na druku WGM-09-03 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (osoby prawne i fizyczne).
3. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 • Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności ( najpóźniej do 17 marca)
 • Ustalony inny termin zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
 • Wynikiem załatwienia sprawy jest ustalenie lub odmowa ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu albo trwałego zarząd
 •  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • Administrator danych osobowych.

  Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza w odniesieniu do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste albo w trwały zarząd, stanowiących własność Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości albo trwałego zarządu.

  Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

  • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.             o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza - Miasta na prawach powiatu

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

  • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

  • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 , świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

  • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

  w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

  Przechowywania danych.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane,          a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2021, poz.1899 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 poz.743 ze zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018r. poz.461)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:19:24 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-07-15 10:40:28 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-27 - 2023-02-07 12:19:24
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-06 - 2022-09-28 10:48:06
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-07-01 - 2021-07-06 12:02:59
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja