Ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego albo trwałego zarządu.Szczegóły karty

WGM-09 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-09-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego albo trwałego zarządu.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Szuławy Beata

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego albo trwałego zarządu zgodny z drukiem WGM-09-01 albo WGM 09-02
2. Załączniki:

 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • Ponadto prosi się o załączenie:
 • dokumenty potwierdzające podane w uzasadnieniu wniosku przyczyny ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (osoby prawne i fizyczne) wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta
piętro III, pokój 67a, tel. 62 7654388, pokój 66b tel. 62 7654423
2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, parter, pokój nr 5, tel. 62 7654393

Wnioskodawca o sposobie załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie przesłanym wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin


Miesiąc od złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Sposób załatwienia sprawy


1.Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 09-01 lub WGM 09-02
2. Wypełnij formularz o udzielenie pomocy publicznej na druku WGM-09-03 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (osoby prawne i fizyczne).
3. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 • Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności ( najpóźniej do 17 marca)
 • Ustalony inny termin zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
 • Wynikiem załatwienia sprawy jest ustalenie lub odmowa ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu albo trwałego zarząd
 •  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 • Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

 • Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

 • Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

  • 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

   2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
   3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach,

   4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

   5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

  • 6) ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2021, poz.1899 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 poz.743 ze zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018r. poz.461)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-09-27 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:19:24 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-05-29 02:45:02 Przez: Gość