Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością gminy, powiatu albo Skarbu Państwa na rzecz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Szczegóły karty

WGM-07 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością gminy, powiatu albo Skarbu Państwa na rzecz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Albin Anna

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością gminy, powiatu albo Skarbu Państwa zgodny z drukiem WGM-07-01

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Zasobu Miasta Kalisza piętro III, pokój 66b, telefon 62 7654423
2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, parter, pokój 5 telefon: 62 7654393

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzja przesłana zostanie wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Decyzja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin jej załatwienia może ulec przedłużeniu. Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Samodzielnie sporządź pismo lub wypełnij druk WGM 07-01
 2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem o podjętych czynnościach w sprawie.
 3. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Nieruchomości gminne i powiatowe- Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Nieruchomości Skarbu Państwa - Wojewoda Wielkopolski
Odwołania składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20)            w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o ustanowieniu lub odmowie ustanowienia trwałego zarządu. 

Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się  najpóźniej po upływie 30 dni od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna. Opłatę te ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty przyrody.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2022 r. poz..2000 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:19:16 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2023-06-09 01:45:30 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-06 - 2023-02-07 12:19:15
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-08-14 - 2022-09-28 10:47:09
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-10-29 - 2021-07-01 10:55:01
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-10-25 - 2019-10-29 13:12:10
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-08-17 - 2019-10-29 11:40:08
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-17 06:38:47
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-06-27 - 2018-07-05 13:14:34
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:16:02
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-07-11 - 2018-03-16 09:40:20
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-10-27 - 2017-07-12 07:06:01
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2016-06-06 - 2016-10-28 06:08:11
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2016-03-03 - 2016-06-07 08:56:36
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-01-25 - 2016-03-14 12:52:44
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2015-07-15 - 2016-01-27 09:53:45
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-07-13 - 2015-07-16 09:17:48
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2015-07-07 - 2015-07-13 11:06:05
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2014-05-26 - 2015-07-13 08:33:23
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2013-06-19 - 2014-07-07 09:41:44
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja