Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością gminy, powiatu albo Skarbu Państwa na rzecz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Szczegóły karty

WGM-07 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością gminy, powiatu albo Skarbu Państwa na rzecz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Albin Anna

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością gminy, powiatu albo Skarbu Państwa zgodny z drukiem WGM-07-01

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Zasobu Miasta Kalisza piętro III, pokój 66b, telefon 62 7654423
2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, parter, pokój 5 telefon: 62 7654393

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzja przesłana zostanie wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Decyzja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin jej załatwienia może ulec przedłużeniu. Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Samodzielnie sporządź pismo lub wypełnij druk WGM 07-01
 2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem o podjętych czynnościach w sprawie.
 3. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Nieruchomości gminne i powiatowe- Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Nieruchomości Skarbu Państwa - Wojewoda Wielkopolski
Odwołania składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20)            w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o ustanowieniu lub odmowie ustanowienia trwałego zarządu. 

Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się  najpóźniej po upływie 30 dni od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna. Opłatę te ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty przyrody.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2022 r. poz..2000 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:19:16 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-06-22 13:26:32 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-06 - 2023-02-07 12:19:15
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-08-14 - 2022-09-28 10:47:09
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-10-29 - 2021-07-01 10:55:01
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja