Nabycie własności nieruchomości z zasobu gminy, powiatu albo Skarbu Państwa (kupno, zamiana).Szczegóły karty

WGM-01 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Nabycie własności nieruchomości z zasobu gminy, powiatu albo Skarbu Państwa (kupno, zamiana).

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Smolińska Jolanta

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości zgodne z drukiem WGM-01-01
 2. Załączniki:
 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą zainteresowanie nabyciem nieruchomości: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • ponadto prosi się o załączenie :
 • w przypadku zainteresowania nabyciem gruntu zabudowanego garażem lub pawilonem handlowym należy dostarczyć pozwolenie na budowę, umowę dzierżawy gruntu, oświadczenie, że garaż lub pawilon handlowy został wybudowany ze środków własnych, w przypadku gdy o nabycie gruntu ubiegają się następcy prawni – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu  nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowę kupna sprzedaży.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

 1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Nieruchomości Miasta Kalisza, piętro III, pokój 71 telefon 62 7654376
 2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat  Nieruchomości Skarbu Państwa, parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Termin

 • Z uwagi na cywilno-prawny tryb postępowania przewidywany termin załatwienia sprawy od 3 do 9 miesięcy, licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do zbycia tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dopuszcza się załatwienie sprawy po wskazanym wyżej terminie w przypadku konieczności uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy lub innych przyczyn niezależnych od sprzedającego lub wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy

1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 01-01.

2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty


Brak opłat za przyjęcie zgłoszenia zainteresowania nabyciem nieruchomości.

Tryb odwoławczy

W przypadku nabywania nieruchomości w drodze przetargowej uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do:

 • Prezydenta Miasta Kalisza jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości gminnych lub powiatowych.
 • Wojewody Wielkopolskiego jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa

W przypadku nabywania nieruchomości w drodze bezprzetargowej brak trybu odwoławczego (tryb cywilno-prawny, uzgodnienia stron).

Informacje dodatkowe


 • I Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu:

Informacje o trybie i warunkach przetargu ogłaszane są w prasie, na stronie internetowej w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu                     z przeprowadzonego przetargu.

 • II Nabywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

Po ustaleniu warunków nabycia strony podpisują protokół rokowań. Protokół podpisywany jest osobiście                  w siedzibie Urzędu w pokojach wskazanych wyżej. Przy podpisaniu protokołu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu rokowań.

III Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza (w odniesieniu do nieruchomości zbywanych z zasobu Miasta Kalisza albo z zasobu Skarbu Państwa ). Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:            62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza/ Skarbu Państwa.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

 • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza - Miasta na prawach powiatu

 • art 6 ust. 1 lit. b) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych    z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

 • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

 • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 , świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

 • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane,                a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.      o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa. Dane nie będą przetwarzane       w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1360 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2021r. poz. 1899 ze zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 )
4. Uchwała Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:18:22 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-07-15 11:57:12 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-27 - 2023-02-07 12:18:22
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-08-14 - 2022-09-28 10:41:57
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-10-25 - 2021-07-01 10:53:41
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja