Nabycie własności nieruchomości z zasobu gminy, powiatu albo Skarbu Państwa (kupno, zamiana).Szczegóły karty

WGM-01 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Nabycie własności nieruchomości z zasobu gminy, powiatu albo Skarbu Państwa (kupno, zamiana).
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Smolińska Jolanta

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości zgodne z drukiem WGM-01-01
 2. Załączniki:
 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą zainteresowanie nabyciem nieruchomości: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • ponadto prosi się o załączenie :
 • w przypadku zainteresowania nabyciem gruntu zabudowanego garażem lub pawilonem handlowym należy dostarczyć pozwolenie na budowę, umowę dzierżawy gruntu, oświadczenie, że garaż lub pawilon handlowy został wybudowany ze środków własnych, w przypadku gdy o nabycie gruntu ubiegają się następcy prawni – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu  nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowę kupna sprzedaży.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

 1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta, piętro III, pokój 60 telefon 62 7654364 lub 62 7654465
 2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Termin

 • Z uwagi na cywilno-prawny tryb postępowania przewidywany termin załatwienia sprawy od 3 do 9 miesięcy, licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do zbycia tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dopuszcza się załatwienie sprawy po wskazanym wyżej terminie w przypadku konieczności uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy lub innych przyczyn niezależnych od sprzedającego lub wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy

1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 01-01.

2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty


Brak opłat za przyjęcie zgłoszenia zainteresowania nabyciem nieruchomości.

Tryb odwoławczy

W przypadku nabywania nieruchomości w drodze przetargowej uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do:

 • Wojewody Wielkopolskiego jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa
 • Prezydenta Miasta Kalisza jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości gminnych lub powiatowych.

W przypadku nabywania nieruchomości w drodze bezprzetargowej brak trybu odwoławczego (tryb cywilno-prawny, uzgodnienia stron).

Informacje dodatkowe


 • I Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu:

Informacje o trybie i warunkach przetargu ogłaszane są w prasie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

 • II Nabywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

Po ustaleniu warunków nabycia strony podpisują protokół rokowań. Protokół podpisywany jest osobiście w siedzibie Urzędu w pokojach wskazanych wyżej. Przy podpisaniu protokołu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu rokowań.

III

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu           +48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nabycia nieruchomości na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

4. Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania  Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1740 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020r. poz. 1990 z poźn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn.zm. )
4. Uchwała Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2020-08-14 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2022-09-28 10:41:57 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2023-12-08 02:33:22 Przez: Gość