SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCHSzczegóły karty

WSSM-16 (25)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-10-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCH

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Łukowska Krystyna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • zawiadomienie o zgromadzeniu należy złożyć nie później niż 6 dni a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia,
 • zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z tą osobą,
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim,
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz trasę przejścia (w przypadku zgromadzeń, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy), ze wskazaniem  miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował
  • Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
W przypadku postępowania uproszczonego, zawiadomienie o zamiarze jego zorganizowania należy przekazać do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na adres poczty elektronicznej zgromadzenia.mczk@um.kalisz.pl lub telefonicznie na nr telefonu 62 765 44 39.  Szczegóły postępowania uproszczonego określono w Karcie Usługi Publicznej WZKO-006.

Miejsce załatwienia sprawy


Złożenie zawiadomienia
Urząd Miasta Kalisza

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście A, I piętro, pokój nr 120
nr tel./fax 62 765 44 48, e-mail wssm@um.kalisz.pl

Termin

 • Zawiadomienie zawierające wszystkie wymagane dane należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni, przed planowaną datą zgromadzenia.
 • decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy wydaje nie później niż 96 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia, którą niezwłocznie udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Sposób załatwienia sprawy

 • zawiadomienie składane jest w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • zawiadomienie może zostać również złożone drogą elektroniczną na adres wssm@um.kalisz.pl  lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • po złożeniu zawiadomienia o organizowaniu zgromadzenia publicznego  Prezydent Miasta Kalisza kieruje pismo do Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Kaliszu o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania zgromadzenia,
 • organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator. Przewodniczący zgromadzenia zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu podczas trwania zgromadzenia.
 • w przypadku braku zgody na zorganizowanie zgromadzenia publicznego wydawana jest decyzja o zakazie.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe


 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 765 44 48; adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • Klauzula informacyjna

  Administrator danych osobowych
  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się: listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62/ 7654300 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl

  Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62/7653356 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl

  Cele i podstawy przetwarzania.
  Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 st.1 lit. „c” i „e” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ).

  Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane zostaną przekazane Komendantowi Miejskiemu Policji w Kaliszu oraz mogą zostać przekazane podmiotom administracji rządowej realizującym kontrolę z zakresu realizacji zadań zleconych w przedmiocie zgromadzeń publicznych.

  Przechowywanie danych
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Prawa osób, których dane dotyczą.
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  · prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii:
  · prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  · prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia i realizacji złożonego wniosku. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1389)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019r. poz. 1781.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-02-13 Przez: Łukowska Krystyna
Akceptowany dnia: 2024-04-02 08:18:03 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-05-23 21:34:10 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-10-06 - 2024-04-02 08:18:03
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-22 - 2023-10-06 06:32:35
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-08-26 - 2019-11-22 13:25:25
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja