Podgląd procesu

Załącznik nr PR-14 (6)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2019-12-16

Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Marczak Michał

Komórki realizujące proces:

WGK – Wydział Geodezji i Kartografii

Cel procesu

Zapewnienie obsługi klientów wydziału w zakresie wymienionych zadań szczegółowych.

Zadania szczegółowe

 1. Prowadzenie i udostępnianie  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym baz danych miasta obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 3. Zakładanie osnów szczegółowych oraz ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
  i magnetycznych.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze scaleniem, podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości.
 5. Prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi, planistycznymi z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany.
 6. Nazewnictwo ulic, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 7. Prowadzenie systemu GiS


Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Ilość udostępnionych map ewidencyjnych i zasadniczychDane statystyczne i porównawcze

 

Rejestr decyzji 

system informatyczny

1 rok
WGK

Ilość zgłoszeń prac geodezyjno – kartograficznych tradycyjnie (analogowo)/ilość zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznyuch internetowo

 

Dane statystyczne i porównawcze. Wzrost dokładności, przyśpieszenie prac

 
  1 rok WGK

Ilość wydanych wypisów oraz wypisów i wyrysów oraz pozostałych udostępnień zbiorów danych bazy danych egb

 

Dane statystyczne i porównawcze

 
 1 rok WGK 

Ilość zmian w ewidencji gruntów i budynków (egb)

 

Dane statystyczne i porównawcze

 
 1 rok WGK 

Ilość zgłoszeń projektów na narady koordynacyjne

 

Dane statystyczne i porównawcze

 
 1 rok WGK 

 Poziom dochodów i wydatków z tytułu wykonywanych zadań

Dane statystyczne i porównawcze

 
 1 rok WGK 

Ilość wydanych decyzji

Dane statystyczne i porównawcze 100% odpowiedzi na złożone wnioski i uwagi

 
 1 rok WGK 

Ilość ustaleń nowych punktów adresowych/ilość zgłoszeń nieprawidłowych danych w rejestrach

Dane statystyczne i porównawcze

 1 rok WGK 

 Liczba zarejestrowanych wejść do systemu GiS  

Dane statystyczne i porównawcze

 1 rok WGK 


Procedury

 1. WGK – 01, WGK – 02, WGK – 03, WGK – 04, WGK – 05, WGK – 08, WGK – 09, WGK – 10, WGK – 11, WGK – 12, WGK – 13, WGK – 14, WGK - 15.
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 536/2016 z dnia 21 września 2016r. w sprawie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Kalisza oraz w sprawie narad koordynacyjnych (z późn. zm.)

 3. Opracowane procedury dot.

- realizacji pobierania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury technicznej,

- realizacji pobierania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości,

- realizacji pobierania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - renta planistyczna,

- realizacji ustalania i pobierania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – renta planistyczna na wniosek .

Dane wejściowe

 
 1. Wymagania prawne.
 2. Wnioski mieszkańców, wykonawców prac geodezyjnych, prac kartograficznych
 3. Wpływające dokumenty.

Dane wyjściowe

 
 1. Wydawane decyzje administracyjne i zaświadczenia, czynności materialno-techniczne.
 2. Wypisy i wyrysy.
 3. Udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2019-02-14 - 2019-12-16 08:09:13
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2017-11-18 - 2019-02-14 17:03:00
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2016-09-24 - 2017-11-23 08:09:32
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2016-10-28 11:09:40
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:43:38
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 10:16:38 Przez: