Podgląd procesu

Załącznik nr PR-02 (7)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2017-12-05

Historyczny

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Czyżak Kościelak Kamila

Komórki realizujące proces:

WGOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WSSM – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Cel procesu

Zapewnienie dostępności i jakości usług komunalnych.

Zadania szczegółowe

1. Gospodarka wodno-ściekowa.
2. Gospodarka odpadami.
3. Zaopatrzenie miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, w zakresie oświetlenia miasta oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych.
4. Dokonywanie analiz i ocen potrzeb w zakresie komunalnego i socjalnego budownictwa mieszkaniowego.
5. Prowadzenie spraw związanych z najmem, zamianą, podnajmem i adaptacją lokali.
6. Przygotowanie i koordynowanie przygotowania programów zaopatrzenia miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia ulic i placów.
7. Działania dla pozyskania inwestorów budownictwa mieszkaniowego, organizowanie procedur przekazywania terenów inwestorom, w tym określanie sposobów ich uzbrajania i obowiązków stron w tym zakresie.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Długość sieci kanalizacji deszczowej. Poprawa infrastruktury technicznej Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WGOŚ

Długość sieci kanalizacji sanitarnej. Poprawa infrastruktury technicznej Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WGOŚ

Długość sieci wodociągowej. Poprawa infrastruktury technicznej Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WGOŚ

Ilość awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ograniczenie zużycia wody i ochrona środowiska gruntowo-wodnego Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WGOŚ

Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego. Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych Rocznie. WGOŚ

Wartość koszyka usług komunalnych (cena dla gospodarstw domowych za: 1 m3 ścieków, 1 m3 wody, 1 m3 odebranych odpadów). Unikanie cen zaporowych Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WGOŚ

Procedury

1.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 523/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku oraz formularza aktualizacji

2. WGOŚ-12, WGOŚ-13.
3. WSSM-02, WSSM-03, WSSM-04, WSSM-06, WSSM-07, WSSM-10, WSSM-11, WSSM-13, WSSM-14, WSSM-18, WSSM-025, WSSM-026, WSSM-027

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski, opinie interesantów, radnych, organizacji, jednostek miasta.
3. Stan techniczny infrastruktury komunalnej.
4. Potrzeby dostaw mediów.
5. Rozbudowa miasta, przyrost mieszkańców.
6. Zmiany na rynku usług komunalnych.

Dane wyjściowe

1. Wnioski inwestycyjne.
2. Stopień zaspokojenia potrzeb mieszankowych.
3. Koszty świadczeń komunalnych.
4. Stopień dostępu do usług komunalnych.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-19 17:29:00 Przez: