Podgląd procesu

Załącznik nr PR-02 (3)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2015-07-14

Historyczny

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Maciaszek Ewa

Komórki realizujące proces:

WSSM – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Cel procesu

Zapewnienie dostępności i jakości usług komunalnych.

Zadania szczegółowe

1. Gospodarka wodno-ściekowa.
2. Gospodarka odpadami.
3. Zaopatrzenie miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, w zakresie oświetlenia miasta oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych.
4. Dokonywanie analiz i ocen potrzeb w zakresie komunalnego i socjalnego budownictwa mieszkaniowego.
5. Prowadzenie spraw związanych z najmem, zamianą, podnajmem i adaptacją lokali.
6. Przygotowanie i koordynowanie przygotowania programów zaopatrzenia miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia ulic i placów.
7. Działania dla pozyskania inwestorów budownictwa mieszkaniowego, organizowanie procedur przekazywania terenów inwestorom, w tym określanie sposobów ich uzbrajania i obowiązków stron w tym zakresie.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna

Długość sieci kanalizacji deszczowej. Poprawa infrastruktury technicznej Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WSRK

Długość sieci kanalizacji sanitarnej. Poprawa infrastruktury technicznej Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WSRK

Długość sieci wodociągowej. Poprawa infrastruktury technicznej Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WSRK

Ilość awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ograniczenie zużycia wody i ochrona środowiska gruntowo-wodnego Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WSRK

Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego. Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych Rocznie. WSRK

Wartość koszyka usług komunalnych (cena dla gospodarstw domowych za: 1 m3 ścieków, 1 m3 wody, 1 m3 odebranych odpadów). Unikanie cen zaporowych Sprawozdawczość dla organów centralnych i naczelnych oraz dane będące w dyspozycji Wydziału. Rocznie WSRK

Procedury

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 18/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy procedur (z późn. zm.)

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 16/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie zasad kierowania przez Miasta Kalisz osób do zamieszkania w zasobie Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. bez obowiązku wnoszenia partycypacji albo z obowiązkiem wniesienia partycypacji w kwocie obniżonej (z późn. zm.)

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 507/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad kierowania przez Miasta Kalisz osób do zamieszkania w zasobie Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. bez obowiązku wnoszenia partycypacji albo z obowiązkiem wniesienia partycypacji w kwocie obniżonej

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 147/2010 z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zasad kierowania przez Miasta Kalisz osób do zamieszkania w zasobie Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. bez obowiązku wnoszenia partycypacji albo z obowiązkiem wniesienia partycypacji w kwocie obniżonej ( z późn. zm.)

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 434/2010 z dnia 20 października 2010r. w sprawie zasad kierowania przez Miasta Kalisz osób do zamieszkania w zasobie Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. bez obowiązku wnoszenia partycypacji albo z obowiązkiem wniesienia partycypacji w kwocie obniżonej

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 357/2013 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zasad kierowania przez Miasto Kalisz osób do zamieszkania w zasobie Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. bez obowiązku wnoszenia partycypacji lub z obowiązkiem wniesienia partycypacji w kwocie obniżonej w budynkach przy ul. Hanki Sawickiej 49-51

7. WSRK-12, WSRK-13, WSRK-17.
8. WSSM-02, WSSM-03, WSSM-04, WSSM-05, WSSM-06, WSSM-07, WSSM-10, WSSM-11, WSSM-12, WSSM-13, WSSM-14, WSSM-18.

Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski, opinie interesantów, radnych, organizacji, jednostek miasta.
3. Stan techniczny infrastruktury komunalnej.
4. Potrzeby dostaw mediów.
5. Rozbudowa miasta, przyrost mieszkańców.
6. Zmiany na rynku usług komunalnych.

Dane wyjściowe

1. Wnioski inwestycyjne.
2. Stopień zaspokojenia potrzeb mieszankowych.
3. Koszty świadczeń komunalnych.
4. Stopień dostępu do usług komunalnych.

Archiwalna wersja

Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu

Historyczny Generowane dnia: 2021-10-19 18:59:56 Przez: