Podgląd procesu

Załącznik nr PR-03 (8)
do Księgi Jakości Urzędu Miasta Kalisza
2018-02-14

Gospodarowanie mieniem

Kategoria procesu: Podstawowy

Właściciel procesu: Kasprzak Iwona

Komórki realizujące proces:

WGM – Wydział Gospodarowania Mieniem

Cel procesu

Racjonalne dysponowanie majątkiem miasta.

Zadania szczegółowe

1. Gospodarowanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa.
2. Gospodarowanie pozostałym mieniem Miasta.
3. Nadzór i kontrola nad prawidłowym gospodarowaniem i utrzymaniem mienia Miasta będącego we władaniu jednostek organizacyjnych Miasta.
4. Tworzenie, przystępowanie i likwidacja spółek prawa handlowego i związków samorządowych.
5. Tworzenie i przystępowanie do fundacji i stowarzyszeń.

Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu

Miernik Cel jakościowy Źródło pomiaru Częstotliwość pomiarów Komórka organizacyjna
Powierzchnia gruntów Skarbu Państwa, gminy, powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku w stosunku do powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste do roku poprzedniego. Określenie celu jakościowego nie jest możliwe ze względu na specyfikę miernika. Ewidencje prowadzone przez WGM. Rocznie. WGM
Powierzchnia zasobu gruntów Skarbu Państwa, gminy, powiatu według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku w stosunku do powierzchni zasobu gruntów Skarbu Państwa, gminy, powiatu do roku poprzedniego. Określenie celu jakościowego nie jest możliwe ze względu na specyfikę miernika. Ewidencje prowadzone przez WGM. Rocznie. WGM
Wartość netto mienia komunalnego w stosunku do wartości w roku poprzednim. 98,90% Informacja o stanie mienia komunalnego. Rocznie. WGM
Wykonane dochody z majątku gminy, powiatu, Skarbu Państwa w stosunku do wykonanych dochodów budżetu miasta.                   %
Sprawozdanie z wykonania budżetu. Rocznie. WGM
 Wartość nominalna udziałów Miasta Kalisza w spółkach handlowych według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku w stosunku stanu z roku poprzedniego.
 Określenie celu jakościowego nie jest możliwe ze względu na specyfikę miernika. Ewidencje prowadzone przez BNW.  Rocznie WGM

Procedury

 1. Uchwała Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139).
 2. Zarządzenie Nr 366/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w najem lub  dzierżawę  składników  rzeczowych majątku  ruchomego,  w  który  wyposażone  są jednostki organizacyjne Miasta Kalisza
 3. Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w najem lub  dzierżawę składników  rzeczowych  majątku  ruchomego,  w  który  wyposażone  są komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 4. Uchwała Nr XVIII/258/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 109, poz. 2172 z późn. zm.).
 5. Uchwała Nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp.z 12 kwietnia 2012r,  poz. 1758 z późn. zm.).
 6. Zarządzenie Nr 196/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.

 7. WGM-01, WGM-02, WGM-03, WGM-04, WGM-05, WGM-06, WGM-07, WGM-08, WGM-09, WGM-10, WGM-11, WGM-12, WGM-13, WGM-14.


Dane wejściowe

1. Wymagania prawne.
2. Wnioski, opinie interesantów.
3. Potrzeby lokalowe, gruntowe.

Dane wyjściowe

1. Wnioski zakupu, sprzedaży, użyczenia, dzierżawy mienia Miasta.
2. Ewidencje mienia Miasta.
3. Gospodarka mieniem Miasta.

Historia

 1. Strona obowiązywała: 2017-07-12 - 2019-02-14 17:48:20
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 2. Strona obowiązywała: 2016-09-24 - 2017-07-12 13:17:27
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 3. Strona obowiązywała: 2015-12-28 - 2016-10-28 11:14:14
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 4. Strona obowiązywała: 2015-11-14 - 2015-12-28 14:07:00
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 5. Strona obowiązywała: 2015-02-25 - 2015-11-18 09:58:30
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 6. Strona obowiązywała: 2014-10-02 - 2015-02-28 17:19:55
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja
 7. Strona obowiązywała: 2013-09-18 - 2014-10-02 12:38:35
  Zmieniona przez: Tomczyk Katarzyna
  Poprzednia wersja

Generowane dnia: 2021-09-17 10:11:59 Przez: