UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA) I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (HANDEL)
Szczegóły karty

WSSM-09 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-01-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA) I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (HANDEL)

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Rapała Renata

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wg obowiązującego wzoru,

Dokumenty do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowa najmu, akt własności),
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17-zł, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

ul. Tadeusza Kościuszki 1A,

wejście A, I piętro, pokój nr 120  
nr tel. 62 765 44 48

Termin

 • 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sposób załatwienia sprawy

 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • wniosek może zostać również złożony na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e PUAP,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Opłaty

 1. Wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłacie skarbowej. 
 2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
 • Opłata roczna dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  • 525,-zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
  • 525,-zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
  • 2 100,-zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Opłata powyższa dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz tych, których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła:
  • 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,
  • 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
  • 77.000,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 • Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim, przekroczyła:
  • 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwo opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) - opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 77.000,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.
 • Opłatę za korzystanie z  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść:
  • na konto Urzędu Miasta 
   SANTANDER BANK S.A.  07 1090 1128 0000 0001 5108 9154  z dopiskiem: "wpłata za zezwolenie na sprzedaż napojów  alkoholowych" lub
  • w kasie budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 1a Biuro Obsługi Interesanta parter.
  Opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17,- zł należy wnieść wraz ze złożeniem pełnomocnictwa :
  -   na konto Urzędu Miasta
 SANTANDER BANK S.A.  55 1090 1128 0000 0001 5108 9163  lub
 -    w kasie budynku Urzędu przy  ul. Kościuszki 1a Biuro Obsługi Interesanta parter.

Tryb odwoławczy

 • w terminie 7 dni, od dnia otrzymania postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu,
 • zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,
 • zażalenie należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, I piętro, pok. 120,
 • zażalenie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze ( ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz)
 • koszty zażalenia: brak
 • w terminie 14 dni, od dnia otrzymania decyzji,
 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza,
 • odwołanie należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, I piętro, pok. 120,
 • odwołanie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze ( ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz)
 • koszty odwołania : brak

Informacje dodatkowe

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganymi ustawowo załącznikami przekazany zostaje Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zaopiniowania w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholi z uchwałą Rady Miasta Kalisza,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje opinię w formie postanowienia,
 • na każdy rodzaj napoju alkoholowego wydawane jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.
  W decyzji znajduje się szczegółowe pouczenie o prawach i obowiązkach wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel) - nie krótszy niż 2 lata,
 • przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu, tj. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu i powyżej 18% zawartości alkoholu ) wg dostępnego wzoru oraz do dokonania opłaty w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego,
 • natomiast w roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności, np. za zezwolenie do 31 sierpnia należy wnieść opłatę za 8 miesięcy w dwóch równych ratach tj. 31 stycznia i 31 maja,
 • obliczenia wysokości opłaty dokonuje każdy przedsiębiorca we własnym zakresie,
 • nie złożenie oświadczenia w terminie do 31 stycznia danego roku lub niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w ustawowym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tych czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 157,50 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 157,50 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i 630,00 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu oraz nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty. 
 • przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokona opłaty w wymaganej wysokości, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
 • w przypadku rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przed upływem ważności zezwolenia należy pisemnie zawiadomić o tym fakcie Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz dokonać zwrotu zezwoleń.
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 62 765 44 48; adres e-mail: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • art. 9.6 - 13, 14-18.6  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U.2021r. poz.1119 z późń. zm./
 • Uchwała nr XXXI/448/2020  Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2020 poz.8534/
 • Uchwała nr LVI/752/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010r. w sprawie stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach mieszczących się przy Pl. Św. Józefa w Kaliszu /Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010r. Nr 270, poz.5291/

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-03 Przez: Rapała Renata
Akceptowany dnia: 2023-01-04 09:57:18 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-13 14:06:30 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-18 - 2023-01-04 09:57:18
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-05-12 - 2022-10-19 08:32:12
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-05-12 - 2021-05-12 11:15:12
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja