ZAMIANA MIESZKANIA Z URZĘDUSzczegóły karty

WSSM-07 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-03-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMIANA MIESZKANIA Z URZĘDU

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Pałucka Anna, Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zamianę z urzędu wypełniony ze stałego miejsca zameldowania oraz faktycznego miejsca zamieszkania, wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę z ostatniego miejsca zameldowania. W przypadku, gdy faktyczne miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania należy potwierdzić wniosek również w miejscu faktycznego pobytu.

Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających poprzedzających datę złożenia wniosku ,
 • oświadczenie o stanie majątkowym złożone przez wszystkie pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym,
 • oświadczenie dotyczące zwrotu podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego złożone przez wszystkie pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym,
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy

Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku, przez zarządcę budynku
Złożenie wniosku
Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 5 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • Wnioski złożone w terminie od 2 stycznia do 31 maja danego roku kalendarzowego, rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową w bieżącym roku kalendarzowym.
 • Brak jest możliwości wskazania terminu wymiany mieszkania.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta w terminie od 02 stycznia do 31 maja,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • u wszystkich osób ubiegających się o zamianę lokalu mieszkalnego członkowie Komisji Mieszkaniowej przeprowadzają wizje lokalowe. Po omówieniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Mieszkaniową, Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem zatwierdza ostateczny wykaz osób, z którymi powinny zostać zawarte umowy najmu.
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do zamiany mieszkania,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w terminie do 10 października projekt rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • odwołania i uwagi do ogłoszonego projektu wykazu wnioskodawcy mogą składać do Prezydenta Miasta Kalisza w terminie do 10 listopada
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

a) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku mogą być:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z miejsca pracy, z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń ( np. nagrody, odprawy, bony, itp.),

 • decyzje lub odcinki potwierdzające wypłatę świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku braku - zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia netto,

 • zwrot podatku - wzór oświadczenia w załączniku,

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanych dochodów netto,

 • decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych,

 • decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanej pomocy,

 • zaświadczenie lub decyzja o wysokości otrzymywanych stypendiów,

 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z odbywania praktyki zawodowej,

 • dokumenty o wysokości przyznanych alimentów: wyrok/ugoda sądu, zaświadczenie od komornika, przekazy pocztowe, wyciąg z konta,

 • prowadzenie działalności gospodarczej - dokument z właściwego urzędu skarbowego o formie rozliczania się oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodu,

 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego

 • oświadczenie we wniosku o innych uzyskanych dochodach,
 • oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z dostępnym wzorem,

b) dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47;
062 765 44 85; wssm@um.kalisz.pl

c) prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 • KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz Uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza).
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował
  w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia     24 września 2020 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 • § 7, § 8 z zastrzeżeniem ust. 4, 5 pkt. 2 Uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2020r., poz.7318 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2022r., poz. 172 ze zm.),
 • wzór formularza zgodny z Zarządzeniem nr 372/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku

Załączniki

Dodany dnia: 2024-03-12 Przez: Pałucka Anna
Akceptowany dnia: 2024-04-02 08:10:45 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-13 13:17:20 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-18 - 2024-04-02 08:10:45
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-11 - 2022-10-19 08:29:58
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-10-11 - 2022-10-11 12:58:20
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja