DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃSzczegóły karty

WSSM-06 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-03-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃ

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Pałucka Anna, Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dobrowolną zamianę mieszkań wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe).

Załączniki:

Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:

 • tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego – oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • oświadczenie majątkowe złożone przez wszystkie pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym,
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku, przez zarządcę budynku

Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 5 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • 30 dni od daty złożenia wniosku.

Termin rozpatrzenia sprawy może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. O nowym terminie załatwienia sprawy wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Po złożeniu przez strony wniosków o dobrowolną zamianę, spełnieniu warunków określonych przepisami i uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej zostaje wyrażona zgoda na dokonanie zamiany i zawarcie stosownej umowy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełnione i podpisane przez wnioskodawców wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawcy mogą zostać wezwani do uzupełnienia wniosków lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • wnioski przekazane zostają do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej,
 • wnioskodawcy otrzymują pismo potwierdzające, że wyrażono zgodę, na dokonanie dobrowolnej zamiany lokali bądź odmowę,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu,
 • zamiana może nastąpić po wcześniejszym uregulowaniu zaległości przez dłużnika lub wpłaceniu do depozytu kwoty pokrywającej te zaległości przez osobę, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu,
 • zamiana lokali może być dokonana, gdy jednej ze stron wypowiedziano lub rozwiązano umowę najmu lokalu. Wówczas po dokonaniu zamiany Wnioskodawca, który utracił tytuł prawny otrzymuje pomoc mieszkaniową przez zawarcie umowy najmu lokalu, na który nastąpiła zamiana,
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 85.
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował
  w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia    24 września 2020 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna


 • § 19 uchwały nr XXIX/431/2020 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2020r., poz.7318 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2022r., poz. 172 ze zm.),
 • wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem nr 372/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28.06.2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku.

Załączniki

Dodany dnia: 2024-03-12 Przez: Pałucka Anna
Akceptowany dnia: 2024-04-02 08:08:58 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-06-22 12:17:57 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-11 - 2024-04-02 08:08:58
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-11 - 2022-10-19 08:29:45
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-10-11 - 2022-10-11 12:57:59
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja