UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ DO LOKALU MIESZKALNEGO PO WYPROWADZENIU SIĘ NAJEMCY
Szczegóły karty

WSSM-04 (24)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-03-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ DO LOKALU MIESZKALNEGO PO WYPROWADZENIU SIĘ NAJEMCY

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Kubis Kamila, Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się najemcy, wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe),
 • informacja o lokalu mieszkalnym, do którego wyprowadził się główny najemca (powierzchnia mieszkalna) – akt własności, umowa najmu lub zaświadczenie od zarządcy nieruchomości,

  Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:
 • tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy– oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • oświadczenie majątkowe - składa każda pełnoletnia osoba w gospodarstwie domowym

Miejsce załatwienia sprawy


 • Złożenie wniosku
  Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 5 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  nr tel. 62 504 97 47

Termin

 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Termin wydania pisemnego potwierdzenia legalizacji lub informacji o niespełnieniu warunków legalizacji może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy wnioskodawca był spokrewniony z głównym najemcą oraz potwierdzenia faktu zamieszkiwania wnioskodawcy z poprzednim najemcą przez okres co najmniej 10 lat (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające fakt wstąpienia w stosunek najmu oraz skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w przypadku odmowy przyznania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Kalisza w trybie § 27 i 28 Uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta  Kalisza z dnia 24 września 2020r. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia ww. odwołania, istnieje możliwość  wystąpienia na drogę sądową.

Informacje dodatkowe

 • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu,
 • spokrewnienie z głównym najemcą: zstępny (np. wnuk), wstępny (np. rodzic), rodzeństwo, osoba przysposobiona,
 • ustalenie okresu wspólnego zamieszkiwania z głównym najemcą: potwierdzenia zamieszkiwania w lokalu dokonuje administrator nieruchomości na podstawie przeprowadzonych wywiadów,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, mogą to być:
  zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy
  (netto) - można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia,
  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
  decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury – oryginały do wglądu - (w przypadku braku- zaświadczenie z ZUS o wysokości netto świadczenia),
  zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych - oryginał,
  decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych - oryginał do wglądu,
  decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - oryginał do wglądu,
  zaświadczenie
  o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał,
  zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości - oryginał (netto)
  w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta, zaświadczenie od komornika, decyzja Biura Świadczeń Rodzinnych),
  oświadczenie
  o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg dostępnego wzoru, dochody z gospodarstwa rolnego,

  prowadzenie działalności gospodarczej - dokument z właściwego urzędu skarbowego o formie rozliczania się oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodu,

 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
  dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 62 504 97 47; 62 765 44 24.
  adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21
  czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna • § 13, 26, 27 i 28 uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24.09.2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta ( Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2020r., poz. 7318 ze zm.)
 • wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Nr 372/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28.06.2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku,
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2023, poz.725t.j.).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-02-27 Przez: Kubis Kamila
Akceptowany dnia: 2024-04-02 08:10:38 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-15 10:33:40 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-18 - 2024-04-02 08:10:38
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-11 - 2022-10-19 08:30:12
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-30 - 2022-10-11 12:57:35
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja