UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ DO LOKALU MIESZKALNEGO PO ZGONIE  NAJEMCY
Szczegóły karty

WSSM-03 (24)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ DO LOKALU MIESZKALNEGO PO ZGONIE  NAJEMCY

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Kubis Kamila, Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o  uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie, wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe),

Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:

 • tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy– oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • akt zgonu dotychczasowego najemcy – oryginał,

Miejsce załatwienia sprawy


 • Złożenie wniosku
  Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin wydania pisemnego potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lub informacji o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające fakt wstąpienia w stosunek najmu oraz skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w przypadku odmowy uznania spełnienia warunków wstąpienia w stosunek najmu , Wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Kalisza w trybie § 27 i 28 Uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020r.  W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia ww. odwołania Wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia na drogę sądową.

Informacje dodatkowe

 • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, decyzja administracyjna o przydziale lokalu,
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 24;
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował
  w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
     się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem 
     przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
    00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.  Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 • Art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.)
 • Art. 30 i 31 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.z 2022r., poz. 172 ze zm.)
 • § 27 i 28 uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24.09.2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta ( Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2020r., poz. 7318 ze zm.)
 • wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Nr 372/2021 Prezydenta Miasta Kalisza  z dnia 28.06.2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku.

Załączniki

Dodany dnia: 2022-10-18 Przez: Kubis Kamila
Akceptowany dnia: 2022-10-19 08:29:37 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-06-02 16:24:20 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-11 - 2022-10-19 08:29:37
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-06-30 - 2022-10-11 12:57:23
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-12-31 - 2021-07-01 06:31:11
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-07-04 - 2021-01-04 10:16:54
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-03-19 - 2019-07-09 09:46:12
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-10-17 - 2019-03-19 10:05:16
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-10-23 13:13:58
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-06-27 - 2018-07-24 12:20:06
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-04-27 - 2018-07-13 11:46:02
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-03-14 - 2018-05-09 06:22:01
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-06-22 - 2018-03-14 13:44:40
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2016-10-05 - 2017-06-23 07:19:54
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-05-23 - 2016-10-06 14:16:12
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-05-12 - 2016-05-23 11:45:06
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2016-01-11 - 2016-05-12 14:30:44
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2015-12-10 - 2016-05-12 14:04:29
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2015-12-01 - 2015-12-11 08:07:25
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-10-19 - 2015-12-10 08:50:49
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-06-03 - 2015-10-26 11:53:03
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2014-11-17 - 2015-06-03 08:58:38
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2014-11-10 - 2014-11-27 13:07:37
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2014-03-26 - 2014-11-13 09:53:19
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2013-06-18 - 2014-04-02 09:32:42
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja