1. Uzyskiwanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2. Uzyskiwanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów.
3. Uzyskiwanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
4. Wpisanie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów.
Szczegóły karty

WGOŚ-06 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-11-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

1. Uzyskiwanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2. Uzyskiwanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów.
3. Uzyskiwanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
4. Wpisanie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki: @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; orphans: 0; widows: 0; background: transparent } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: pl-PL } p.cjk { font-family: "Arial Unicode MS", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zh-CN } p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; so-language: hi-IN } a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał),

 • kopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (np. KRS),

 • streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,

 • operat przeciwpożarowy,

 • postanowienie uzgadniające operat przeciwpożarowy,

 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację.

dotyczące zezwoleń:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał),

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie, że nie wydano w ostatnich 10 latach decyzji o cofnięciu zezwolenia oraz nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej,

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest wymagana,

 • operat przeciwpożarowy (nie dotyczy odpadów niepalnych),

 • postanowienie uzgadniające operat przeciwpożarowy,

 • dokument potwierdzający tytuł do terenu (w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych lub pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych),

 • świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika w przypadku przetwarzania odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów,

 • dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10 ustawy o odpadach dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów w przypadku zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32 lub wniosek dotyczący zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów może zostać złożony na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - p.o kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 34, tel. 62 7654 405
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 7654 405

Termin


Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja lub wpis do rejestru.
 2. Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Lp.Rodzaj decyzjiWysokość opłaty skarbowej (zł)
1.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • 2011,00 zł duży przedsiębiorca
 • 506,00 zł podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorcy oraz mały i średni przedsiębiorca
2.Zezwolenia na transport lub zbieranie odpadów oraz przetwarzanie odpadów
 • 616,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20 nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
lub w kasie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 lub ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów)

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 1 art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta M. Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi M. Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Miejsce złożenia odwołania:  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 32

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. 62 7654 405.

Podstawa prawna

 1. art. 41, 42, 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987).
 2. art. 180, 180a, 184, 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2018-11-27 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2018-11-27 08:08:31 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2019-09-17 20:05:48 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-11-27 08:08:31
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2017-06-22 - 2018-02-22 08:18:22
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-06-26 07:16:32
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2016-05-20 - 2016-12-05 10:28:03
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2015-12-09 - 2016-05-20 12:42:14
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-12-07 - 2015-12-09 09:38:29
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-07-10 - 2015-12-08 10:30:47
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-05-12 - 2015-07-10 14:53:31
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-07-15 - 2015-05-18 12:29:08
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2013-11-15 - 2014-07-15 08:18:23
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja