Szczegóły karty

WGOŚ-06 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-06-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki: 


dotyczące pozwolenia:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał),

 • kopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (np. KRS),

 • streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,

 • operat przeciwpożarowy,

 • postanowienie uzgadniające operat przeciwpożarowy,

 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację.

dotyczące zezwoleń:


 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał),

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie, że nie wydano w ostatnich 10 latach decyzji o cofnięciu zezwolenia oraz nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej,

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest wymagana,

 • operat przeciwpożarowy (nie dotyczy odpadów niepalnych),

 • postanowienie uzgadniające operat przeciwpożarowy,

 • dokument potwierdzający tytuł do terenu (w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych lub pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych),

 • świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika w przypadku przetwarzania odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów,

 • dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10 ustawy o odpadach dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów w przypadku zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32 lub wniosek w zakresie uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów może zostać złożony na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku – kierownik referatu ochrony środowiska, pokój nr 30, tel. 62 7654 414
Nadzór (uwagi): naczelnik wydziału, I piętro, pokój nr 31, tel. 62 7654 406

Termin


Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja lub wpis do rejestru.
 2. Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Lp.Rodzaj decyzjiWysokość opłaty skarbowej (zł)
1.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 • 2011,00 zł duży przedsiębiorca

 • 506,00 zł podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorcy oraz mały i średni przedsiębiorca

2.

Zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów

 • 616,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20 nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163
lub w kasie Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów)

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 32

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7654 414.

Podstawa prawna

 1. art. 41, 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

 2. art. 180, 180a, 184, 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:18:57 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-06-22 13:12:44 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-06-23 - 2024-01-31 11:18:57
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-26 - 2021-07-01 12:08:55
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-11-27 - 2019-11-27 07:53:43
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja