Rejestr żłobków i Klubów dziecięcychSzczegóły karty

WSSM-19 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-11-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestr żłobków i Klubów dziecięcych
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Sawulska-Krzykacz Joanna, Szukalska Anna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dokumenty do wglądu: w celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku Prezydent Miasta  może żądać:

  • odpisu z odpowiedniego rejestru;
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • zaświadczenia o niekaralności;
  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
I piętro, pokój nr 104 nr tel. 062 765 44 88

Termin

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,

Sposób załatwienia sprawy

a) wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek o wpis do Rejestru składany jest w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych ul. Kościuszki 1A w pokoju 120, I piętro,
b) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
c) w celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
d) Prezydent Miasta Kalisza wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru lub odmawia wpisu do rejestru w przypadkach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej,
e) zgodnie z uchwałą Nr XI/146/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami oraz uchwałą Nr XXXIV/473/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami osoby upoważnione dokonują kontroli w żłobku/klubie dziecięcym w okresie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności tj. od dnia wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
f) kontrola powyższa ma na celu ocenę organizacji opieki w żłobku lub klubie dziecięcym, a w szczególności obejmuje ona ocenę: 

- warunków lokalowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych  jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. ( Dz.U. 2014 poz. 925)
- personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym do opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3. Kontroli podlega spełnienie przez żłobek/klub dziecięcy wymogów określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 względem zatrudnionej kadry,
- sposobu żywienia dzieci.

Opłaty

opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 100 zł.,
• opłaty należy dokonać :
- w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, parter. Kasa czynna jest w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta,
- lub na konto Urzędu Miejskiego
mBank 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002 z dopiskiem: "opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

Tryb odwoławczy

• odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
• od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenie.
• odwołanie należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, I piętro, p. 120
• odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu (ul. Częstochowska 12, 62 – 800 Kalisz),
koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty

Podstawa prawna

  1.  Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.2013.poz.1457)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. ( Dz.U. 2014 poz. 925)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.2013 poz. 193) 

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-11-25 Przez: Sawulska-Krzykacz Joanna
Akceptowany dnia: 2015-07-06 09:19:12 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-10-03 03:35:46 Przez: Gość