Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

.Szczegóły karty

WGOŚ-05 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Janiak Dariusz, Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał)
 • kopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (np. KRS, EDG)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32 i 30
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych , pokój nr 29 tel. 62 5049781
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, pokój nr 31 i 30 , tel. 62 7654 406, 62 7654 414

Termin


Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja, przyjęcie zgłoszenia
 2. Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty
107 zł - Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek:
Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20

nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

albo w kasie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów) lub Główny Rynek 20.

Tryb odwoławczy


Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7654 408.

Podstawa prawna

 1. Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).

 2. Uchwała nr XXIX/382/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Załączniki

 • WGOŚ-05-07(2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:  [KI_-_WGOŚ-06.pdf] (63.26kB)
 • WGOŚ-05-08(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:  [zawartość_wniosku_asenizacja-.doc] (26.5kB)

Dodany dnia: 2022-10-19 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2022-10-20 09:50:27 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-13 13:42:43 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-04-12 - 2022-10-20 09:50:27
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-27 - 2021-07-01 12:21:04
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-11-27 - 2019-11-27 10:01:59
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja