1. Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. 2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.Szczegóły karty

WGOŚ-05 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-05-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

1. Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. 2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Bazela Marta, Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał)
 • kopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (np. KRS, EDG)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32 i 30
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. ochrony powietrza, pokój nr 30, tel. 62 7654 408
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, Z-ca Naczelnika Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 31 i 30 , tel. 62 7654 406, 62 7654 414

Termin


Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja, przyjęcie zgłoszenia
 2. Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Lp.Rodzaj decyzjiWysokość opłaty skarbowej
1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • 2011,00 zł duży przedsiębiorca
 • 506,00 zł podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorcy oraz mały i średni przedsiębiorca
2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
 • 120,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20
nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza: Główny Rynek 20 lub ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów)

Tryb odwoławczy


Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7654 408.

Podstawa prawna

 1. art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020r., poz. 1219 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2019 r., Nr 1510, poz. 880)

Załączniki

Dodany dnia: 2021-04-12 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:21:04 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2021-10-19 18:17:45 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-11-27 - 2021-07-01 12:21:04
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-27 - 2019-11-27 10:01:59
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-19 - 2019-11-27 07:51:55
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-07-30 10:18:10
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-06-28 - 2018-02-22 08:17:19
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-06-28 12:06:33
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-05-20 - 2016-12-05 10:22:54
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-05-20 12:42:10
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-05-26 - 2016-04-27 12:47:51
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2013-11-15 - 2015-05-27 15:19:08
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja