ZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

WSO-40 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-03-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Łakomiak Maria

Wymagane dokumenty

  1. Ustne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego przez osobę, która utraciła dowód.
  2. Do wglądu : dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego np. paszport, legitymacja ubezpieczeniowa ze zdjęciem, prawo jazdy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8, 9,13, 14, 15 – składanie wniosku na dowód osobisty
tel. : 62 5049742

Termin

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydawane jest w dniu zgłoszenia utraty

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przyjecie zgłoszenia utraty dowodu osobistego.
  2. Wypełnienie oświadczenia o utracie dowodu osobistego.
  3. Unieważnienie utraconego dowodu osobistego w systemie RDO
  4. Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.
  5. Przesłanie kopii zaświadczenia o zgłoszeniu utraty do urzędu, który wydał utracony dowód osobisty.

Opłaty

Brak – zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dodatkowych dotyczących spraw związanych ze zgłoszeniem utraty dowodu
osobistego można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049742,
mail wso@um.kalisz.pl
fax 62 5049 745

Uwaga

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie gminy lub w urzędzie konsularnym.

Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby.

W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej.

Zawiadamiający jest obowiązany podać imię ( imiona ), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wystawcę dowodu osobistego.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r o dowodach osobistych ( Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 ).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw WewnEtrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-03-05 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2015-06-05 12:37:21 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2020-08-04 00:06:13 Przez: Gość