UZYSKANIE TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU PO WYPROWADZENIU SIĘ GŁÓWNEGO NAJEMCY - LEGALIZACJA ZAMIESZKIWANIASzczegóły karty

WSSM-04 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-11-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU PO WYPROWADZENIU SIĘ GŁÓWNEGO NAJEMCY - LEGALIZACJA ZAMIESZKIWANIA
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przydział lokalu mieszkalnego wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe),
  • informacja o lokalu mieszkalnym, do którego wyprowadził się główny najemca (powierzchnia mieszkalna) – akt własności, umowa najmu lub zaświadczenie od zarządcy nieruchomości,

    Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:
  • tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy– oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),

Miejsce załatwienia sprawy


  • Złożenie wniosku
    Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
    wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
    stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
    nr tel. 062 504 97 47

Termin

  • do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Termin wydania pisemnego potwierdzenia legalizacji lub informacji o niespełnieniu warunków legalizacji może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

  • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
  • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
  • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
  • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy wnioskodawca był spokrewniony z głównym najemcą oraz potwierdzenia faktu zamieszkiwania wnioskodawcy z poprzednim najemcą przez okres co najmniej 10 lat (więcej w Informacjach dodatkowych),
  • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające fakt wstąpienia w stosunek najmu oraz skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu,
  • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

  • w przypadku odmowy legalizacji zamieszkiwania wnioskodawca ma prawo wystąpienia na drogę sądową.

Informacje dodatkowe

  • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu,
  • spokrewnienie z głównym najemcą: zstępny (np. wnuk), wstępny (np. rodzic), rodzeństwo, osoba przysposobiona,
  • ustalenie okresu wspólnego zamieszkiwania z głównym najemcą: potwierdzenia zamieszkiwania w lokalu dokonuje administrator nieruchomości na podstawie przeprowadzonych wywiadów,
  • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
  • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 85.
  • adres email: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • § 16, 29, 33, Uchwały Nr XV/198/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ( Dz.Urz.Woj.Wlkp
    z 2013r., poz. 2066 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2014r., poz. 150).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-06-03 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2015-06-03 13:12:41 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2020-07-14 09:29:12 Przez: Gość