NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI Szczegóły karty

WGK-11 (17)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Burzyńska Iwanow Agata, Kliber Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty


Wniosek osoby uprawnionej o ustalenie adresu lub nadanie bądź zmianę numeracji porządkowej. Wniosek powinien zawierać położenie nieruchomości, nr działki, obręb ewidencyjny. Do wniosku należy załączyć kserokopię mapy nieaktualizowanej.

Miejsce załatwienia sprawy


ul.  Jasna 2
Wydział Geodezji i Kartografii
II piętro p. 207,  tel.  62 36 66 617

Termin

Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.
2. Odbierz pismo ustalające adres nieruchomości, nadające lub zmieniające numerację porządkową nieruchomości.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano.

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

 • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

 • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

 • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności w sprawie ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego GEO-INFO oraz Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000.

Przechowywanie danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny A) – zgodnie z którymi dokumentacja nie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania

Podstawa prawna

 • art. 47a, 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-05-23 Przez: Kliber Katarzyna
Akceptowany dnia: 2022-05-23 13:01:47 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-05-27 13:39:01 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-05-12 - 2022-05-23 13:01:47
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-08-03 - 2021-05-13 07:41:52
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-02-27 - 2020-08-03 07:39:26
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja