Renta Planistyczna - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Szczegóły karty

WGK-10 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-04-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Renta Planistyczna - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Kliber Katarzyna, Szczepanik Marta

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby uprawnionej o naliczenie opłaty, ze wskazaniem położenia nieruchomości, nr działki i obrębu ewidencyjnego oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

ul. Jasna 2
Wydział Geodezji i Kartografii
II piętro p. 209, tel. 062 36 66 629

Termin

Do 30 dni od złożenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego ustalającego opłatę

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.
2. Wnieś opłatę za wydanie decyzji administracyjnej. 

3. Odbierz zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz postanowienie o powołaniu biegłego.
4. Zapoznaj się ze zgromadzoną dokumentacją.
5. Odbierz decyzję naliczającą opłatę.

6. Odbierz postanowienie o kosztach postępowania i wnieś opłatę za wykonanie operatu szacunkowego.

Opłaty

Opłata za operat szacunkowy ustalana jest w drodze postępowania administracyjnego.
Opłata po otrzymaniu wezwania do zapłaty uiszczana jest w kasie Urzędu - ul. Tadeusza Kościuszki 1a lub na wskazane konto.

10 zł - opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej uiszczana jest na konto Santander Bank S.A.

55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 lub w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy

Możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w Urzędzie Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

 • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

 • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

 • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy    ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000 oraz Asseco Data Systems S.A. - z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21      w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy       z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny BE10) – zgodnie z którymi po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 • art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),
 • Uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.
 • Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-04-24 Przez: Szczepanik Marta
Akceptowany dnia: 2023-04-24 12:32:11 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-07-15 12:54:54 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-01-02 - 2023-04-24 12:32:11
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-05-23 - 2023-01-02 08:46:54
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-11 - 2022-05-23 13:02:43
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja