Renta Planistyczna - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Szczegóły karty

WGK-10 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-11-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Renta Planistyczna - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Kliber Katarzyna, Szczepanik Marta

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby uprawnionej o naliczenie opłaty, ze wskazaniem położenia nieruchomości, nr działki i obrębu ewidencyjnego

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70, tel. 062 7654 386

Termin

Do 30 dni od złożenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego ustalającego opłatę

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.
2. Wnieś opłatę za wykonanie operatu szacunkowego.
3. Zapoznaj się ze zgromadzoną dokumentacją.
4. Odbierz decyzję naliczającą opłatę.

Opłaty

Opłata za operat szacunkowy ustalana jest w drodze postępowania przetargowego.
Opłata po otrzymaniu wezwania do zapłaty uiszczana jest w kasie Urzędu Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A. 
97 1020 2212 0000 5102 0387 5424

Tryb odwoławczy

Możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2018-11-28 Przez: Burzyńska Iwanow Agata
Akceptowany dnia: 2018-11-30 11:40:37 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-09-17 20:09:15 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-11-08 - 2018-11-30 11:40:37
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-05-28 - 2018-11-08 13:31:22
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-12-28 - 2018-05-28 13:00:15
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-11-23 - 2017-12-28 11:36:24
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-05-24 - 2017-11-29 11:21:52
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-04-20 - 2017-05-29 06:24:55
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2012-11-22 - 2015-04-21 08:03:06
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja