KOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENUSzczegóły karty

WGK-08 (20)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-09-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

KOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Pawłowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu może być złożony:

1) elektronicznie za pomocą oprogramowania GEO-INFO i. Projektant po uprzednim założeniu konta, zaakceptowaniu regulaminu korzystania z aplikacjii.  Wzór wniosku o utworzenie dostępu i założenia konta w aplikacji GEO-INFO i. Projektant stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 509 z dnia 7 września 2020r.  Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i. Projektant drogą elektroniczną stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 509 z dnia 7 września 2020r.

2) bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii  lub przesłany na adres Urząd Miasta Kalisza ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz. Wzór wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 509 z dnia 7 września 2020r.

Do składanego wniosku załącz:

1)  za pomocą oprogramowania GEO-INFO i.Projektant

a) mapę do celów projektowych w formacie .pdf;

b) mapę z przebiegiem projektowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przedłożonego do uzgodnienia, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych, w formacie .pdf;

c) projekt przebiegu sieci w postaci zapisu elektronicznego (pliki w formacie .txt lub .giv lub .gml lub dxf w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL_2000 strefa 6) – preferowany jest natywny plik .giv który można utworzyć za pomocą nieodpłatnie udostępnionej aplikacji GEO-INFO DELTA w zakładce PODGiK na stronie internetowej www.msip.kalisz.pl;

d) dodatkowo można przesłać inne dokumenty w postaci elektronicznej np. pełnomocnictwo z opłatą skarbową.

2) bezpośrednio w Urzędzie Miasta ( poza aplikacją GEO-INFO i.Projektant),

a) mapę do celów projektowych ( do wglądu ),

b) dokumentację z przebiegiem projektowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przedłożonego do uzgodnienia, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych w co najmniej 2 egzemplarzach,

c) projekt przebiegu sieci w postaci zapisu elektronicznego (pliki w formacie .txt lub .giv lub .gml lub dxf w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL_2000 strefa 6) – preferowany jest natywny plik .giv który można utworzyć za pomocą nieodpłatnie udostępnionej aplikacji GEO-INFO DELTA w zakładce PODGiK na stronie internetowej www.msip.kalisz.pl;

d) pełnomocnictwo z opłatą skarbową.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz 
III piętro p. 302, tel. 62 3666621

wgk@um.kalisz.pl

Termin

1. Narady koordynacyjne odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania:GEO-INFO i. Narady.


Termin załatwienia - do 14 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1.Wypełnij i złóż wniosek .
2.Opłać Dokument Obliczenia Opłaty.
3.Odbierz dokumentację.

Opłaty

150,00 zł - przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

105,00 zł - przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

105,00 zł - przedmiotem wniosku o uzgodnienie są przyłącza

Opłata po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty  na konto w SANTANDER BANK S.A.  07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 lub za pośrednictwem płatności internetowych Paybynet i PayU podając w tytule przelewu numer Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego GEO-INFO oraz Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000, a także Asseco Data Systems S.A. – z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane,
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny BE-10) - zgodnie z którymi dokumentacja po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym podlega ekspertyzie przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

art. 28b-c i art. 40a-j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2023r. poz. 803). 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 509/2020 z dnia 7 września 2020 w sprawie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w sprawie narad koordynacyjnych: https://www.bip.kalisz.pl//ogloszenia/zarz/509zarz2020.pdf

Załączniki

Dodany dnia: 2023-09-01 Przez: Pawłowska Dorota
Akceptowany dnia: 2023-09-01 08:41:18 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-05-24 17:28:27 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-04-24 - 2023-09-01 08:41:18
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-29 - 2023-04-24 12:31:32
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-05-10 - 2023-01-02 07:55:08
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja