Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem
Szczegóły karty

USC-06 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-03-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec składa w USC:

 1. Zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc
 2. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo - wydany przez właściwy urząd państwa którego obywatelstwo posiada lub placówkę dyplomatyczną na terenie RP.
  Dokument niniejszy stwierdza, że zgodnie z prawem państwa, którego osoba jest obywatelem nie ma żadnych przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa w Polsce,
 3. odpis aktu urodzenia – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydaje za granicą,
 4. osoba rozwiedziona - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie
 5. dokument tożsamości (paszport, karta pobytu) - do wglądu

Obywatel RP składa w USC:

 1. Zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc
 2. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. osoba niepełnoletnia)
 3. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.

Interesanci składają również dowód wpłaty opłaty skarbowej (84 zł,-)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych w oparciu o akty stanu cywilnego (np. aktu urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) ustalenie daty ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia do ślubu "konkordatowego" może nastąpić po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia Zapewnienia. Interesanci uzgadniają indywidualnie termin zawarcia związku małżeńskiego w usc.

W przypadku ślubu tzw. konkordatowego - w uzgodnionym terminie wydawane są 3 egzemplarze Zaświadczenia, które składa się w wybranej Parafii.

Sposób załatwienia sprawy

I etap - w dniu zgłoszenia się pary do tut. urzędu
1. sporządzenie druku Zapewnienia z danymi osobowymi nupturientów
2. sprawdzenie wypełnionego druku i podpisanie go przez interesantów kierownika usc lub jego zastępcę
3. przeniesienie niezbędnych aktów (np.urodzeń) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc o przeniesienie
    aktów dot. nupturientów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap - w terminie uzgodnionym z Interesantami (po upływie od 7 do 10 dni roboczych od podpisania Zapewnienia)
1. weryfikacja danych osobowych w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione do Systemu Rejestrów
    Państwowych - dokonana przez pracownika usc
2. ustalenie daty i godziny ślubu - w przypadku ślubu cywilnego;
   wydanie 3 egz. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa -
   w przypadku ślubu "konkordatowego"
3. przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84zł,-).

Opłaty

84 zł,- za sporządzenie aktu małżeństwa /jeśli ślub zawierany jest w Kaliszu/.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu – ul. T. Kościuszki 1A,
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu ustalenia daty ślubu lub wydania zaświadczeń.

Dowód wpłaty dołączony do Zapewnienia pozostaje w aktach usc.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika usc dokonania określonej czynności, zawiadamia on o tym pisemnie osoby, których odmowa dotyczy.

W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie cz przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

W szczególnych przypadkach – jeżeli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem małżeństwo może być zawarte jest niemożliwe – sąd, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od obowiązku złożenia tego dokumentu.Dane dot. cudzoziemca zamieszcza się w akcie małżeństwa tylko na podstawie orzeczenia sądu.
Składane w usc dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministerstwa Sprawiedliwości, uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach UE lub EOG lub konsula.
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego oraz przy składaniu oświadczeń, jeśli jedno z nich lub świadkowie uroczystości nie potrafią porozumieć się z kierownikiem usc.
Składane dokumenty / oryginały / wchodzą w skład akt zbiorowych i pozostają w USC.

Wszelkich informacji dotyczących zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem można uzyskać pod numerem telefonu

62 5049783, 62 5049789.
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.22, art.76, art.79, art. 80 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014r. poz.1741 ze zm. )
 2. art.3 § 1 i 2 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2012r., poz. 788 ze zm. )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-02-27 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-05-25 09:52:01 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2019-09-17 20:08:01 Przez: Gość